Décision judiciaire de Raad van State, 2 mai 2022

Date de Résolution 2 mai 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.627 van 2 mei 2022 in de zaak A. 235.933/XII-9199

In zake: de NV BESIX INFRA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Barteld Schutyser en Gauthier Vlassenbroeck kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jens Debièvre en Matthias Castelein kantoor houdend te 1000 Brussel Havenlaan 86c, 113b bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

 1. de NV WILLEMEN INFRA 2. de NV DENYS, samen vormend een tm bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bettina Poelemans kantoor houdend te 9051 Gent Kortrijksesteenweg 1144G bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 2. De vordering, ingesteld op 24 maart 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer van 7 maart 2022, waarbij de opdracht voor de herinrichting van het kruispunt Singel – Grotesteenweg (N1) te Antwerpen

  XII-9199-1/26

  wordt gegund aan de tm Willemen Infra nv - Denys nv en de offerte van de nv Besix Infra onregelmatig wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 4 april 2022 hebben de nv Willemen Infra en de nv Denys, samen vormend een tijdelijke maatschap, gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 april 2022.

  Kamervoorzitter Paul Lemmens heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Barteld Schutyser, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaten Jens Debièvre en Matthias Castelein, die verschijnen voor de verwerende partij, en advocaat Bettina Poelemans, die verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 4. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht voor werken uit met als voorwerp de herinrichting van het kruispunt Singel - Grotesteenweg (N1) in Antwerpen.

  XII-9199-2/26

  Het betreft een occasionele gezamenlijke opdracht in de zin van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016). De werken worden deels uitgevoerd ten laste van het Vlaamse Gewest en deels voor de Stad Antwerpen, VVM-De Lijn en Water-link. Het Vlaamse Gewest, de verwerende partij, treedt op als aanbestedende overheid.

  De verwerende partij kiest voor een openbare procedure.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt op 29 juli 2021 in het Bulletin der Aanbestedingen en op 3 augustus 2021 in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie met vijf navolgende wijzigingsberichten.

  3.3. Vier kandidaten dienen een offerte in, waaronder de nv Besix Infra, dit is de verzoekende partij, en de tm Willemen Infra nv - Denys nv, dit zijn de tussenkomende partijen.

  Na rekenkundig nazicht van de prijzen wordt, wat het totaalbedrag van de offertes betreft, de offerte van de verzoekende partij als tweede gerangschikt, en die van de tussenkomende partijen als derde.

  3.4. Overeenkomstig artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2017) vraagt de verwerende partij op 5 oktober 2021 een eerste prijstoelichting aan de verzoekende partij. Die vraag heeft betrekking op 14 posten, waaronder post 910 ‘stopzetten persing, verleturen’.

  De verzoekende partij antwoordt op 17 oktober 2021. Wat de post 910 betreft, verwijst zij naar de offerte van haar onderaannemer, die zij kan laten inzien. Zij merkt op dat deze onderaannemer eenzelfde tarief hanteert in al zijn offertes en dat het terug te vinden is in veel van haar eigen inschrijvingen.

  De afdeling Algemene Technische Ondersteuning (hierna: ATO) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken geeft op 19 oktober 2021 advies over het door de verwerende partij uit te voeren algemene onderzoek naar de offertebedragen en de eenheidsprijzen.

  XII-9199-3/26

  Het advies volgend, stuurt de verwerende partij op 19 oktober 2021 een tweede vraag tot prijstoelichting aan de verzoekende partij. Die vraag heeft betrekking op zeven door ATO nader geselecteerde posten, waaronder post 873, die betrekking heeft op ‘rioleringsbuizen diameter di=800 mm, buizen van poreus beton, reeks 135’, en de reeds genoemde post 910.

  De verzoekende partij antwoordt op 31 oktober 2021. Wat de post 873 betreft, die nog niet werd opgevraagd in de eerdere vraag tot prijstoelichting, deelt zij mee dat er een materiële vergissing gebeurd is doordat dezelfde eenheidsprijs werd gebruikt als die voor post 872 (‘rioleringsbuizen diameter di=800 mm buizen van gewapend beton, reeks 135’). Zij verklaart die vergissing doordat bij de calculatie, die werkt op een copy-paste systeem, bij ‘gelijkaardige’ posten de materialen niet werden aangepast. Zij verzoekt de verwerende partij conform artikel 34 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 deze materiële vergissing recht te zetten aan de hand van de marktprijzen of inschrijvingen van de andere aanbieders op deze opdracht. Zij geeft ook mee wat bij een correcte calculatie haar eenheidsprijs zou zijn [een kostprijs van 219,87 €/m, die verhoogd met de algemene kosten een verkoopprijs geeft van 267,32 €/m]. Wat post 910 betreft, deelt zij mee dat bij nazicht blijkt dat ook voor deze post een vergissing is gebeurd, meer bepaald een verkeerde overdracht van de offerte van haar onderaannemer voor de verleturen (in plaats van 975 €/u werd 1975 €/u overgenomen). Daardoor is een te hoge totale prijs voor deze post opgegeven (in plaats van 1.884,49 €/u werd 3039,50 €/u opgegeven). Zij verzoekt de verwerende partij deze post in haar voordeel te corrigeren en recht te zetten.

  3.5. Met een e-mailbericht van 3 november 2021 deelt de verwerende partij aan de verzoekende partij mee dat bij opmaak van de vorige brief ten onrechte is vermeld dat het om een “prijstoelichting” gaat in plaats van een “prijsverantwoording”. Als bijlage wordt een gecorrigeerde brief gevoegd met vraag tot prijsverantwoording voor dezelfde zeven posten.

  Met een e-mailbericht van dezelfde dag deelt de verwerende partij aan de verzoekende partij ook nog mee dat gezien uit de prijstoelichting voor de posten 873 en 910 materiële fouten blijken die zullen gecorrigeerd worden, deze niet meer bijkomend verantwoord moeten worden.

  XII-9199-4/26

  Op 15 november 2021 antwoordt de verzoekende partij op het verzoek tot prijsverantwoording “voor de nog gevraagde posten”. Voor de posten 873 en 910 wordt geen prijsverantwoording meer gegeven.

  3.6. Op 24 november 2021 verschaft ATO een nieuw advies, ditmaal over de prijsverantwoording van de verzoekende partij. Wat de vergissingen aangaande de posten 873 en 910 betreft, is ATO van mening dat ze niet kunnen worden gekwalificeerd als “materiële fout” in de zin van artikel 34 van het koninklijk besluit plaatsing 2017. Wat de verantwoording van de overige posten betreft, is ATO van mening dat er geen significante elementen aanwezig zijn die wijzen op een abnormale prijsvorming.

  3.7. Op 2 december 2021 beslist de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer om de offerte van de verzoekende partij onregelmatig te verklaren en om de opdracht te gunnen aan de tussenkomende partij. Uit het bijgevoegde gunningsverslag van 2 december 2021 blijkt dat de argumentatie van de verzoekende partij aangaande de “materiele fouten” bij de posten 873 en 910 niet wordt bijgevallen zodat besloten wordt dat het vermoeden van een abnormale prijs ten aanzien van deze posten niet weerlegd wordt. Het verslag en de beslissing worden met een schrijven van 7 januari 2022 ter kennis gebracht van de verzoekende partij.

  3.8. Na protest van de verzoekende partij tegen die beslissing bij brief van 14 januari 2022, vraagt de verwerende partij ATO om een bijkomend advies.

  Op 19 januari 2022 geeft ATO een telefonisch advies. Gelet op het feit dat voor de twee kwestieuze posten geen prijsverantwoording werd gevraagd, adviseert ATO voor deze posten alsnog een prijsverantwoording te vragen, omdat dit een noodzakelijke stap is in een bijzonder prijzen- en kostenonderzoek.

  Op 20 januari 2022 deelt de verwerende partij aan de verzoekende partij mee dat het verzoek van deze laatste om de gunningsbeslissing in te trekken, intern werd besproken. Er wordt aangekondigd dat de offerte van de

  XII-9199-5/26

  verzoekende partij opnieuw zal worden onderzocht en de gunningsbeslissing ingetrokken.

  3.9. Op 31 januari 2022 vraagt de verwerende partij aan de verzoekende partij om een prijsverantwoording voor de posten 873 en 910. De verzoekende partij antwoordt op 11 februari 2022 (voetnoten niet hernomen):

  “Hierbij vindt u ons antwoord op uw verzoek. Wij hernemen in dat verband ook kort een aantal relevante elementen uit de procedure.

  1. Het verloop van de plaatsingsprocedure

  […]

  2. De posten zijn aangetast door twee zuiver materiële fouten

  Zoals in het antwoord van 31 oktober 2021 op de vraag om prijstoelichting aangegeven, zijn post 873 en post 910 elk aangetast door een zuiver materiële fout. De werkelijke bedoeling van BESIX Infra blijkt duidelijk. Hierna wordt voor de duidelijkheid opnieuw uiteengezet waarom er sprake is van zuiver materiële fouten.

  1. Post 873

   Post 873 bevat een klaarblijkelijke zuiver materiële fout: de prijs uit post 872 werd immers foutief in post 873 overgenomen. Het herhalen van de prijs van de vorige post is duidelijk een vergissing bij het opstellen van de offerte. De persoon die belast was...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT