Décision judiciaire de Raad van State, 2 mai 2022

Date de Résolution 2 mai 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.621 van 2 mei 2022 in de zaak A. 236.036/XII-9201

In zake: de NV DCA INFRA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Joris Wouters kantoor houdend te 2600 Antwerpen Borsbeeksebrug 36 bus 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frank Judo en Sven Frankard kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de NV COLAS NOORD bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Anthony Poppe kantoor houdend te 9052 Gent Bollebergen 2A bus 20 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 6 april 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Vlaamse Gewest van 16 december 2021 om de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp ‘Tielt-Winge-Bekkevoort – N2’ te gunnen aan de nvColas Noord en niet aan de verzoekende partij.

  XII-9201-1/13

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 19 april 2022 heeft de nv Colas

  Noord gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 28 april 2022, om 11.00 uur.

  Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Joris Wouters, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Laure Proost, die loco advocaten Frank Judo en Sven Frankard verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Anthony Poppe, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor werken met als voorwerp ‘Tielt-Winge-Bekkevoort – N2’.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 september 2021 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 september 2021, met rechtzettingsberichten.

  XII-9201-2/13

  3.3. Als plaatsingsprocedure is gekozen voor de openbare procedure met de prijs als enig gunningscriterium.

  Het bestek met referte WVB/INV/N2N11 is van toepassing.

  3.4. Vijf offertes worden ingediend, waaronder die van de verzoekende partij en de nv Colas Noord.

  3.5. In het kader van het prijsonderzoek vraagt de verwerende partij het advies van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (hierna: ATO). Dit advies wordt verstrekt op 25 november 2021.

  3.6. Met een brief van 29 november 2021 wordt de nv Colas Noord verzocht een aantal elementen uit haar inschrijving te willen verantwoorden.

  De nv Colas Noord verstrekt de gevraagde inlichting met een e-mailbericht van 3 december.

  3.7. Op 15 december 2021 wordt een gunningsverslag opgesteld.

  Onder titel ‘4.7 Rekenkundig nazicht’ vermeldt het gunningsverslag met betrekking tot de offerte van de nv Colas Noord:

  “Materiële vergissing

  De aanbestedende overheid gaat uit van een materiële vergissing met betrekking tot de offerte van inschrijver Colas Noord NV, specifiek m.b.t. post 487.

  De prijs voor post 487 van Colas Noord NV wijkt zeer sterk af van de prijzen van de andere inschrijvers. De eenheidsprijs die Colas Noord NV weergeeft is uitgedrukt in duizenden euro terwijl de eenheidsprijs van de andere inschrijvers maar tussen de tien tot twintig euro bedraagt.

  Als het bedrag opgegeven door Colas Noord NV gedeeld wordt door de voorziene hoeveelheid nl. 117, resulteert dit in een vergelijkbare eenheidsprijs met de inschrijvingsprijzen van de andere inschrijvers.

  XII-9201-3/13

  Met het begrip materiële fout wordt, volgens de rechtspraak van de Raad van State, ‘een verschrijving of vergissing bedoeld, begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met het opstellen van een offerte zoals uitschrijven, invullen of overbrengen van cijfergegevens’. Het moet gaan om een beweerde fout die zich als duidelijk, als eerder manifest en onontkoombaar, aan de aanbestedende overheid opdringt’. Het moet aldus dus gaan om fouten waaromtrent nauwelijks tot geen discussie is.

  De aanbesteder gaat er daarom van uit dat Colas Noord NV bij het invullen van de eenheidsprijs voor post 487 de totaalprijs heeft weergegeven in plaats van de effectieve eenheidsprijs. De wetgeving voorziet de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om materiële fouten en rekenfouten te corrigeren waarbij rekening moet gehouden worden met de werkelijke bedoeling van de inschrijver conform art. 34 van KB Plaatsing.

  Het opzet van art. 34 KB Plaatsing is om de werkelijke bedoeling van de inschrijver na te gaan om te achterhalen of er sprake is va een materiële vergissing. De werkelijke bedoeling van Colas Noord NV kan achterhaald worden aan de hand van een: - globale analyse van de offerte; - vergelijking van de prijzen van de inschrijver met de prijzen van de andere inschrijvers; - vergelijking van de prijzen van de inschrijver met de marktprijzen cfr. art. 34, §2, 2e lid van het KB Plaatsing.

  In casu is het vrij duidelijk dat de eenheidsprijs die Colas voorstelt in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT