Décision judiciaire de Raad van State, 26 avril 2022

Date de Résolution26 avril 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.575 van 26 april 2022 in de zaak A. 235.932/XII-9198

In zake: 1. de NV BOUWBEDRIJF FURNIBO 2. de NV PERSYN samen vormend een tijdelijke maatschap 3. de BV LD-ARCHITECTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Elke Casteleyn kantoor houdend te 9160 Lokeren Begijnhofstraat 8/0003 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de OV TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER

VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING (TMVW) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frederik Vandendriessche, Ian Arnouts en Louis Francois kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 24 maart 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het besluit van 4 maart 2022 van TMVW houdende het substantieel onregelmatig verklaren van de offerte van Verzoekende Partijen en het gunnen van de opdracht voor het ‘aanstellen van een partner van het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad, incl. lokalen jeugddienst en omgevingsaanleg, op de site Neptunus te Gent’ aan het Consortium Triton uit Zeebrugge”.

XII-9198-1/26

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 april 2022, om 11.00 uur.

Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Elke Casteleyn, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaten Ian Arnouts en Louis François, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de aanneming van werken met als voorwerp “Opdracht voor het aanstellen van een partner voor het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad, incl. lokalen jeugddienst en omgevingsaanleg, op de site Neptunus te Gent”.

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 27 november 2020 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 2 december 2020.

3.3. Er wordt gekozen voor een mededingingsprocedure met onderhandeling op grond van artikel 38, §1, 1°, b) en c) van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016) omdat het gaat om een opdracht die “ontwerp- of innovatieve oplossingen bevat”, maar

XII-9198-2/26

tevens omdat “de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s”.

3.4. Het bestek met referte SPORT-061-20-025 is van toepassing.

In ‘deel 1 – algemene en administratieve bepalingen’ van het bestek wordt onder punt 4.2. het verloop van de procedure uiteengezet:

“De procedure bestaat uit twee fasen:

Fase 1: Selectie De selectiefase is reeds afgerond.

Fase 2: Gunning De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van dit bestek, waarin zowel de verdere procedure voor de onderhandelingen, als het voorwerp van en de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht worden beschreven.

Het bestek wordt met het oog op deze tweede fase aan de geselecteerde kandidaten overgemaakt.

Teneinde de inspanningen van de verschillende inschrijvers proportioneel te houden, zal tijdens de gunningsfase voor de beoordeling van de offertes onderstaande methode gehanteerd worden: - Van alle inschrijvers wordt verwacht dat zij in hun initiële offerte een eerste voorlopig conceptidee (incl. schetsmatige visualisaties) aanreiken, waarbij onder meer de invulling van het programma van eisen, de prijs, de timing en de integratie in de omgeving worden toegelicht. - Alle inschrijvers met een, eventueel na schriftelijke regularisatie, regelmatige offerte, worden uitgenodigd tot de eerste onderhandelingsfase, bestaande uit één of meerdere rondes.

De onderhandelingen hebben als doel de inschrijvers de kans te bieden om hun voorstel aan te passen, rekening houdend met de inzichten van de opdrachtgever, en om op die manier de prijs-kwaliteitsverhouding te optimaliseren. - De ter afsluiting van deze eerste onderhandelingsfase ingediende aangepaste offertes zullen opnieuw worden geëvalueerd (cf. gunningscriteria) met als doel te bepalen welke inschrijvers het best geplaatst zijn om aan de tweede onderhandelingsfase deel te nemen. Het aantal deelnemers dat tot de tweede onderhandelingsfase wordt uitgenodigd, wordt beperkt tot 3 (shortlist).

De inschrijvers worden geïnformeerd van het feit dat ze (niet) op de shortlist weerhouden zijn en bijgevolg al dan niet worden uitgenodigd om aan de tweede onderhandelingsfase deel te nemen.

XII-9198-3/26

Met de 3 voor de shortlist weerhouden inschrijvers worden verdere onderhandelingen (1 of meerdere rondes) opgestart teneinde hun offerte verder uit te werken en gedetailleerd te onderbouwen, met als doel de waarde van hun aanbod en resultaatsverbintenis te maximaliseren.

Indien voor de shortlist weerhouden inschrijvers zich terugtrekken of indien zou blijken dat de onderhandelingen niet tot een gunstig resultaat leiden, kan de aanbesteder de volgende best gerangschikte inschrijver(s) alsnog uitnodigen om aan de tweede onderhandelingsfase deel te nemen. - Deze tweede onderhandelingsfase wordt afgesloten met een vraag naar een definitieve offerte, op basis waarvan de opdrachtgever kan beslissen de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige, regelmatige offerte. […]

Timing procedure (indicatief)

De eerste onderhandelingsfase wordt gepland in augustus 2021 en de tweede onderhandelingsfase in het najaar van 2021, met het oog op het sluiten van de opdracht begin 2022.

Het doel is om de effectieve bouwwerken te starten in het najaar van 2022.

De opening van het nieuwe gebouw wordt voorzien in februari 2024. Hiertoe dienen alle werken beëindigd te zijn uiterlijk op 15 januari 2024.”

Onder punt ‘13. Onderzoek offerte’ wordt bepaald:

“13.1 Regelmatigheid van de offerte

De offertes van de (onder voorbehoud) geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid.

Conform art. 76, § 4 van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder aan de inschrijvers, voorafgaand aan de onderhandelingen, de mogelijkheid bieden om de niet-finale offertes die substantieel onregelmatig zijn te regulariseren.

Deze mogelijkheid zal zowel geboden worden in het geval er sprake is van meerdere niet-substantiële onregelmatigheden, als wanneer er sprake is van een substantiële onregelmatigheid. Laattijdig ingediende offertes, offertes welke niet elektronisch werden ingediend en offertes ingediend door niet-geselecteerde kandidaat, kunnen evenwel nooit het voorwerp uitmaken van een regularisatie.

13. 2 Gunningscriteria

De aanbesteder kiest de regelmatige offerte die hem het voordeligst lijkt met inachtneming van de hierna volgende gunningscriteria: - Criterium 1: Financiële waarde van het voorstel (50%) […] - Criterium 2: Functionele, ruimtelijke en technische waarde van het conceptidee, inclusief ecologische waarde (45%)

XII-9198-4/26

[…] - Criterium 3: Garanties inzake timing (5%)

De inschrijver voegt een duidelijke, visuele planning bij zijn offerte, met gedetailleerde doorlooptijden voor de verschillende projectonderdelen tot aan de voorlopige oplevering en geeft aan welke garanties aan deze bindende planning worden gekoppeld. Een kortere timing en bijkomende garanties (t.a.v. KB AUR) en flexibiliteit (bv. in functie van effectieve sluitingsdatum) ten aanzien van deze planning zullen als een positief element worden beschouwd.

Bij het opmaken van de planning dient de inschrijver er rekening mee te houden dat alle documenten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning dienen te worden aangeleverd binnen de 4 maand na de sluiting van de opdracht.

De opening van het nieuwe zwembad wordt voorzien in februari 2024. Hiertoe dienen alle werken beëindigd te zijn uiterlijk op 15 januari 2024. Methodiek Voor het beoordelen van dit criterium wordt uitgegaan van een globale startscore (60/100). Hierbij worden opvallende positieve of negatieve elementen in aanmerking genomen. De aldus bekomen quotatie wordt tenslotte gepondereerd naar 5% van de totaalscore.”

3.5. Op 11 februari 2021 selecteert de verwerende partij zes ondernemingen, waaronder de verzoekende partijen en het consortium Triton.

3.6. Vijf geselecteerde kandidaten dienen tijdig een offerte in.

Zij worden met een e-mailbericht van 30 juni 2021 uitgenodigd voor de eerste onderhandelingsronde, die is doorgegaan op 11 en 12 augustus 2021.

Met een e-mailbericht van 18 augustus 2021 wordt aan alle inschrijvers de mogelijkheid geboden om hun offerte, rekening houdend met de tijdens de onderhandelingen gegeven opmerkingen, aan te passen en aan te vullen. Alle inschrijvers dienen tijdig een aangepaste offerte in.

Met een e-mailbericht van 11 oktober 2021 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om de aangepaste offerte bijkomend aan te passen en aan te vullen, met specifieke vragen en opmerkingen ten aanzien van elk van de inschrijvers afzonderlijk. Alle inschrijvers dienen tijdig een tweede aangepaste offerte in.

XII-9198-5/26

3.7. Drie inschrijvers, waaronder de verzoekende partijen en het consortium Triton, worden met een e-mailbericht van 18 november 2021 uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede onderhandelingsfase op 16 december 2021.

Met een afzonderlijk e-mailbericht van 18 november 2021 wordt aan de voornoemde drie inschrijvers gevraagd hun ontwerp ter advies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT