Décision judiciaire de Raad van State, 21 avril 2022

Date de Résolution21 avril 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.538 van 21 april 2022 in de zaak A. 233.225/VII-41.059

In zake : Najat EL HARROUTI woonplaats kiezend te 2170 Antwerpen (Merksem) Rerum Novarumlaan 45

tegen :

Jeanet ADRIAANS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Greg Jacobs kantoor houdend te 1210 Brussel Kunstlaan 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 17 maart 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0605 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 4 februari 2021 in de zaak 1920-RvVb-0199-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 10 mei 2021.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft op 6 oktober 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van

  VII-41.059-1/8

  30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’.

  Verzoekster heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 maart 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Verzoekster, die in persoon verschijnt, en advocaat Eduard Snijders, die loco advocaat Greg Jacobs verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Op 19 september 2019 verleent de deputatie van de provincieraad van Antwerpen (hierna: deputatie) aan Najat El Harrouti een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

 4. Het bestreden arrest: - verklaart het verzoek tot tussenkomst van Najat El Harrouti ontvankelijk;

  VII-41.059-2/8

  - verwerpt de exceptie van Najat El Harrouti van onontvankelijkheid van de vordering van Jeanet Adriaans tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van de deputatie; - verklaart het tweede middel van Jeanet Adriaans gegrond, vernietigt de vergunningsbeslissing van de deputatie en beveelt de deputatie een nieuwe beslissing te nemen over het administratief beroep van Jeanet Adriaans.

  IV. Onderzoek van het middel

  Standpunt van de partijen

  5. Najat El Harrouti voert de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT