Décision judiciaire de Raad van State, 6 avril 2022

Date de Résolution 6 avril 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.474 van 6 april 2022 in de zaak A. 235.858/XII-9193

In zake: 1. de NV MODERO GERECHTSDEURWAARDERS

ANTWERPEN 2. de CVBA MODERO GERECHTSDEURWAARDERS

LIMBURG

 1. de BV JAN KERKSTOEL EN VENNOTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Butenaerts en Andy Hoedenaeken kantoor houdend te 1080 Brussel Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

  tegen:

  de AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Elke Casteleyn kantoor houdend 9160 Lokeren Begijnhofstraat 8/0003 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partij :

  de BV GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR LUC

  BECKERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Barteld Schutyser en Daan Degrande kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 2. De vordering, ingesteld op 11 maart 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de

  XII-9193-1/16

  “[b]eslissing van 14 februari 2022 vanwege [het ziekenhuis Oost-Limburg, hierna: ZOL] houdende de gunning van de opdracht ‘Raamovereenkomst voor het leveren van deurwaardersdiensten en juridische dienstverlening in het kader van het debiteurenbeheer van ZOL, met inbegrip van alle campussen’ – Perceel 1 aan de firma Beckers Luc gerechtsdeurwaarderskantoor BV, Neerzijstraat 49 te 3600 Genk en de impliciete beslissing tot niet gunning van deze opdracht aan verzoekster”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 21 maart 2022 heeft de bv Gerechtsdeurwaarderskantoor Luc Beckers gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 maart 2022, om 11.00 uur.

  Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Andy Hoedenaeken, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Elke Casteleyn, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Daan Degrande, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-9193-2/16

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor diensten met als voorwerp “raamovereenkomst voor het leveren van deurwaardersdiensten en juridische dienstverlening in het kader van het debiteurenbeheer van ZOL, met inbegrip van alle campussen”.

  De opdracht is opgedeeld in twee percelen:

  “- Perceel 1: leveren van deurwaardersdiensten - Perceel 2: leveren van advocaatdiensten i.k.v. debiteurenbeheer”

  De huidige vordering heeft betrekking op perceel 1.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 20 mei 2021. Op 9 en 14 juni 2021 wordt een eerste en respectievelijk tweede rectificatie gepubliceerd met telkens een Q&A.

  De opdracht wordt geplaatst via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  3.3. Het bestek met referte 2021-162 is van toepassing.

  Het bestek beschrijft de volgende gunningscriteria:

  Nr Beschrijving gewicht

  1 Algemene aanpak en methodologie van de opdracht 25

  Ongeacht de wettelijk vastgelegde tarieven dient u als inschrijver het bewijs te leveren van het toepassen van een efficiënte, doordachte en kostenbesparende werkwijze teneinde de effectieve inning van de dossiers te realiseren met een minimum aan niet recupereerbare kosten, doch met een maximum aan respect voor de debiteur.

  U licht in uw offerte uw werkwijze op bevattelijk wijze toe hoe u tewerk gaat om een maximale invordering te bekomen met een minimum aan kosten voor de opdrachtgever. Ook toont u aan hierbij rekening te houden met de maatschappelijke opdracht van een ziekenhuis en de positie van het ZOL als

  XII-9193-3/16

  [Autonome verzorgingsinstelling] in het bijzonder, met name de financiële toegankelijkheid van eenieder ongeacht zijn financiële toestand. In elke fase van de invordering dient de mogelijkheid voorzien te worden van een afbetalingsplan. In dit criterium beoordelen we de door u voorgestelde werkwijze, in criterium 4 wordt mee de inzet van middelen voor Opdrachtgever mee in rekening genomen.

  U beschrijft hoe u de opstartperiode ziet met daarbij de overgang van vorige deurwaarder(s) naar uw kantoor.

  De beste offerte verwerft het maximum van de punten op dit criterium, de andere naar evenredigheid minder.

  2 Elektronisch dossier 25

  Omschrijving van de ICT-omgeving:

  Geef een beschrijving van de ICT-omgeving waarover u beschikt, alsook van de koppelingsmogelijkheden met het huidige gebruikte pakket in het ZOL, met name Hospital AX van Real Dolmen, de online opvolgmogelijkheden van de verschillende dossiers en de functionaliteiten voor de medewerkers van de Opdrachtgever.

  In max. 10 pagina’s beschrijft u de omgeving op vlak van beveiliging, functionaliteiten, integratie en samenwerking, onderhoud en updates, communicatie, technische vereisten, implementatie, …

  Beoordeling: de beste offerte verwerft het maximum van de punten, de andere naar evenredigheid minder.

  3 Garantie van continuïteit 5

  De inschrijver garandeert dat het vooropgestelde elektronisch dossier opvolgsysteem beschikbaar blijft gedurende de looptijd van de opdracht en dat kosten voor updates ten allen tijde te zijner laste zijn.

  Beoordeling: 5 punten of 0 afhankelijk van de aangeboden garantie

  4 Samenwerking en win-win 30

  Middels het gunnen van deze opdracht voor 4 jaar voor 2 ziekenhuizen wensen beide ziekenhuizen een efficiëntieslag te realiseren in het debiteurenbeheer. Efficiëntie kan erin bestaan dat openstaande vorderingen beter worden geïnd tegen een zo laag mogelijke kost of een variant.

  Hierbij dient steeds rekening gehouden te worden met het maatschappelijke doel van het ziekenhuis en met respect voor de debiteur.

  Van de inschrijver wordt dan ook verwacht dat hij in zijn offerte een plan voorstelt waarbij de taakverdeling tussen zijn kantoor en de cel debiteuren van beide ziekenhuizen wordt vastgelegd, samen met de daarvoor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT