Décision judiciaire de Raad van State, 1 avril 2022

Date de Résolution 1 avril 2022
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER A R R E S T nr. 253.450 van 1 april 2022 in de zaak A. 233.880/X-17.954 In zake: de BVBA FREEWAY bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gerald Kindermans kantoor houdend te 3870 Heers Steenweg 161 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen: 1. het VLAAMSE GEWEST 2. de PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ LIMBURG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Koen Geelen, Wouter Moonen en Nick Parthoens kantoor houdend te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep 1. Het beroep, ingesteld op 3 juni 2021, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 26 januari 2021 houdende machtiging aan de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg tot onteigening van onroerende goederen gelegen te Maasmechelen met het oog op de realisatie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen’. X-17.954-1/6

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 251.716 van 1 oktober 2021 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen. Op 20 december 2021 heeft de hoofdgriffier, op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat, aan de verzoekende partij de mededeling ter kennis gebracht, bedoeld in artikel 71, vierde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’ (hierna: het algemeen procedurereglement). De verzoekende partij heeft gevraagd om te worden gehoord. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022. Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht. Advocaat Gerald Kindermans, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Nick Parthoens, die verschijnt voor de verwerende partijen, zijn gehoord. Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. X-17.954-2/6

III. Niet-betaling van de kosten

3. Overeenkomstig artikel 70, § 1, eerste lid, 2°, van het algemeen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT