Décision judiciaire de Raad van State, 31 mars 2022

Date de Résolution31 mars 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.418 van 31 maart 2022 in de zaak A. 232.664/VII-40.996

In zake : de BV LET’S THINK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist en Joris Claes kantoor houdend te 2000 Antwerpen Graaf van Hoornestraat 51 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

Tussenkomende partij :

de BV ESCAPE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan Defoort en Lies Du Gardein kantoor houdend te 8020 Oostkamp Hertsbergsestraat 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het cassatieberoep, ingesteld op 8 januari 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0353 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 3 december 2020 in de zaak 1920-RvVb-0591-A.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 22 april 2021.

VII-40.996-1/12

De verzoekende partij heeft een toelichtende memorie ingediend.

De bv Escape heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 25 augustus 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft op 30 november 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’ (hierna: cassatieprocedurebesluit).

De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 maart 2021.

Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Joris Claes, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Saartje Spriet, die loco advocaten Pieter-Jan Defoort en Lies Du Gardein verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

VII-40.996-2/12

III. Feiten

3. Op 11 januari 2019 verleent het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist (hierna: het college) een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van “beach club Riverwoods”.

4. De provinciale omgevingsambtenaar (hierna: POA) verklaart het administratief beroep dat bv Let’s Think op 21 februari 2020 tegen deze vergunningsbeslissing van het college heeft ingediend, onontvankelijk bij besluit van 19 maart 2020.

5. Bij beschikking van 15 september 2020 stelt de voorzitter van de RvVb vast dat het beroep van bv Let’s Think tegen de beslissing van de POA “alleen korte debatten vereist, met toepassing van artikelen 59 en 59/2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges” omdat “een behandeling in korte debatten van het in het verzoekschrift aangevoerde eerste en enig middel op het eerste gezicht kan volstaan”.

6. Het bestreden arrest:

– oordeelt dat er “geen redenen voorhanden [zijn] om de zaak te verwijzen naar een gewone rechtspleging”; – verklaart het middel ongegrond waarin bv Let’s Think de schending van artikel 54 van het decreet van 25 april 2014 ‘betreffende de omgevingsvergunning’ (hierna: OVD), artikel 56 samengelezen met artikel 59 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 ‘tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning’ (hierna: OVB), artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel heeft aangevoerd;

VII-40.996-3/12

– verwerpt de vordering van bv Let’s Think tot vernietiging van het besluit van de POA.

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging

7. Bv Let’s Think heeft een verzoek tot voortzetting ingediend waarin zij repliceert op het auditoraatsverslag. Het cassatieprocedurebesluit voorziet na de kennisgeving van het auditoraatsverslag niet in de mogelijkheid om een laatste memorie neer te leggen. Wanneer de auditeur concludeert tot de verwerping van het cassatieberoep moet de verzoeker luidens artikel 18, § 1, van het cassatieprocedurebesluit, op straffe van de toewijzing van de afstand van geding, “vragen dat de procedure wordt voortgezet teneinde te worden gehoord”. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT