Décision judiciaire de Raad van State, 31 mars 2022

Date de Résolution31 mars 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.422 van 31 maart 2022 in de zaak A. 233.636/VII-41.110

In zake : de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN

WEST-VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Goethals kantoor houdend te 8800 Roeselare Kwadestraat 151, bus 41 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

Hedwige BONNE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Meindert Gees en Hanna Biebauw kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Kevin VINCKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan Defoort en Matthias Strubbe kantoor houdend te 8020 Oostkamp Hertsbergsestraat 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 13 mei 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0846 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 1 april 2021 in de zaak 1920-RvVb-0524-A.

  VII-41.110-1/8

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 22 juni 2021.

  Verweerster heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Kevin Vincke heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 30 augustus 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft op 30 november 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 maart 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jo Goethals, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Thomas Quintens, die loco advocaten Meindert Gees en Hanna Biebauw verschijnt voor verweerster, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  VII-41.110-2/8

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Op 20 februari 2020 verleent de deputatie van de provincie West-Vlaanderen (hierna: deputatie) een omgevingsvergunning voor de totaalrenovatie van een bestaande woning.

 4. Het bestreden arrest:

  – verwerpt de exceptie van de deputatie van onontvankelijkheid van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT