Décision judiciaire de Raad van State, 7 avril 2022

Date de Résolution 7 avril 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.480 van 7 april 2022 in de zaak A. 235.889/XII-9196

In zake: de NV CLEANING MASTERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jürgen De Staercke kantoor houdend te 9550 Herzele Dries 77 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Hans Plancke en Daan Degrande kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 17 maart 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn van 23 februari 2022 om de raamovereenkomst voor de dienstverlening ‘Schoonmaak gebouwen, glas en poorten’ te gunnen aan nv ISS Facility Services (perceel 3) en aan nv ISS Facility Services (perceel 8)”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 april 2022.

  XII-9196-1/13

  Kamervoorzitter Paul Lemmens heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jürgen De Staercke, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaten Hans Plancke en Daan Degrande, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor diensten met als voorwerp “schoonmaak gebouwen, glaswas en poorten”. De opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, viermaal verlengbaar met één jaar.

  De opdracht is onderverdeeld in 14 percelen, verdeeld over de provincies. De percelen 3 en 8 maken het voorwerp uit van het huidige geding. Perceel 3 betreft de gebouwen in de provincie West-Vlaanderen, perceel 8 de gebouwen in de provincie Antwerpen.

  De opdracht wordt geplaatst met een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 9 juli 2020 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 9 juli 2020.

  3.2. Zestien aanvragen tot deelneming worden ingediend, waaronder die van de verzoekende partij en van de nv ISS Facility Services.

  XII-9196-2/13

  Na controle van de uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria, worden bij beslissing van 17 november 2020 negen aanvragen tot deelneming geselecteerd, waaronder die van de verzoekende partij en van de nv ISS Facility Services.

  3.3. Het bestek met ref. “Techn_Patrimonium_Infrastr.-2020-34466-453” is van toepassing.

  Het bestek bepaalt dat de opdracht per perceel aan maximum twee deelnemers gegund kan worden. In het geval dat er twee opdrachtnemers zijn, wordt de opdracht in het eerste jaar uitgevoerd door de best gerangschikte opdrachtnemer. Na ieder jaar zal er een evaluatie gebeuren. Indien de evaluatie negatief is, wordt de uitvoering van de opdracht toevertrouwd aan de opdrachtnemer die als tweede gerangschikt staat. Dit systeem blijft zich herhalen waarbij de uitvoering van de opdracht terug kan overgaan naar de eerst gerangschikte opdrachtnemer indien er een negatieve evaluatie is bij de tweede gerangschikte.

  In het bestek worden de volgende gunningscriteria opgenomen:

   Gunningcriterium 1: prijs 50 pt.  Gunningcriterium 2: organisatie en planning 25 pt. • Subgunningcriterium 1: operationeel beheer (5 pt.) • Subgunningcriterium 2: communicatiebeheer (5 pt.) • Subgunningcriterium 3: kwaliteitsbeheer (15 pt.)  Gunningcriterium 3: plan van aanpak 15 pt.  Gunningscriterium 4: duurzaamheid 10 pt.

  Het bestek beschrijft het gunningscriterium 2, “organisatie en planning”, als volgt:

  “De inschrijver stelt de organisatie en planning voor betreffende de dienstverlening en beschrijft hoe hij zich zal organiseren om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening te realiseren & garanderen voor de hele duur van de raamovereenkomst.

  XII-9196-3/13

  Deze uiteenzetting bevat minimaal volgende elementen die beschreven worden door de inschrijver in de offerte:

  - Operationeel beheer: plaatsbepaling – toegang tot de opdracht – prestaties – precisering beheerscontract

  - Communicatiebeheer: intern bij leverancier & tussen leverancier & aanbestedende overheid – online tool – procedure voor Q&A

  - Kwaliteitsbeheer: QMS kwaliteitscontroles – wie (beoordelers) – wanneer (frequentie) - hoe (principes & niveaus) – evaluatie – bijsturing – SLA

  Verdere informatie rond de minimale dienstverlening wordt beschreven in Deel 3 onder ‘Gunningcriterium Organisatie & Planning’.

  De opdrachtnemer kan in zijn uiteenzetting tevens aangeven op welke wijze zijn dienstverlening positief te onderscheiden is van deze van opdrachtnemers.

  ‘Organisatie en planning’ bestaat uit maximum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT