Décision judiciaire de Raad van State, 17 mars 2022

Date de Résolution17 mars 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.232 van 17 maart 2022 in de zaak A. 233.626/VII-41.109

In zake : de PROVINCIE VLAAMS-BRABANT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel van Dievoet kantoor houdend te 1000 Brussel Wolstraat 56 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. Geert HUYGHE 2. Roger VAN DEN BREMT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Laurent Proot en Sofie De Maesschalck kantoor houdend te 9000 Gent Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partij :

  de BV COLOR PROJECTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Ryckalts kantoor houdend te 1000 Brussel Wolvengracht 38, bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het cassatieberoep, ingesteld op 6 mei 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0780 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 25 maart 2021 in de zaak 1920-RvVb-0488-A.

  VII-41.109-1/7

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 22 juni 2021.

  De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De bv Color Projects heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 26 augustus 2021. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft op 30 november 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 februari 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Michel van Dievoet, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Lukas Penders, die loco advocaten Laurent Proot en Sofie De Maesschalck verschijnt voor de verwerende partijen en advocaat Bruno Lenssens, die loco advocaat Thomas Ryckalts verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  VII-41.109-2/7

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT