9 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de modelovereenkomst die gesloten moet worden tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en elk erkend vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan of WBE alsook van het model van verslag van het jaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, de artikelen 1.6.5-3 en 1.6.5-4;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 maart 2021 en het decreet van 17 juni 2021;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2019 tot vaststelling van de modelovereenkomst tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en elk erkend vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan of WBE overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2020 tot vaststelling van het model van jaarlijks verslag over de uitvoering van de overeenkomstig bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs met toepassing van artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 juni 2021;

Gelet op het onderhandelingsprotocol met het Onderhandelingscomité tussen de Regering en Wallonie Bruxelles Enseignement en de federaties van inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek voor het basis-en secundair onderwijs, afgesloten op 8 juli 2021;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2019 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT