9 MAART 2023. - Ministerieel besluit houdende de vervanging en de benoeming van een stemgerechtigd lid van het Vast Elektrotechnisch Comité ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité

De Minister van Energie,

Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, artikel 22, achtste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité, artikel 3, § 1;

Gelet op de voordracht van mevrouw Els Fonteyne als vertegenwoordigster van de federatie van de technologische industrie en als vervangster van mevrouw Ruth Lambrechts, door de federatie van de technologische industrie op 24 januari 2023, voor de tijd die nog resteert voor het betreffende mandaat;

Overwegende dat mevrouw Ruth Lambrechts op 1 augustus 2022 opgehouden is haar functies uit te oefenen bij de federatie van de technologische industrie, op grond waarvan zij, overeenkomstig artikel 3, § 3, 1°, c), van het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité, tot lid van de algemene vergadering werd benoemd;

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité, mevrouw Ruth Lambrechts van rechtswege ophoudt deel uit te maken van de algemene vergadering en de betrokken vaste afdeling;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT