9 MAART 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van twee beambten bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikel 80, § 1;

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De vrouw Diana MANOLACHE en de heer Hadi AL EN HESSARI, gewestelijke beambten, worden aangesteld om de in artikel 80 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg omschreven opdrachten te vervullen.

Beide hebben de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 maart 2023.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT