9 JUNI 2023. - Besluit van de administrateur-generaal over de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten aan vliegtuigexploitanten voor de jaren 2017-2023

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, laatst gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 15 december 2020;

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 8.3.3.bis, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2016 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- verordening (EU) 2017/2392 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden legt het toepassingsgebied vast voor EU ETS voor luchtvaartactiviteiten voor de periode 2017-2023, met name beperkt tot intra-EER vluchten;

- in uitvoering van artikel 28bis, lid 2, van richtlijn 2003/87/EG heeft de Nationale Klimaatcommissie op 30 augustus 2018 de nationale toewijzingstabel voor de jaren 2017-2023 goedgekeurd en gepubliceerd op de website van het Belgisch Register voor Broeikasgassen;

- door het Besluit 2020/C 375/08 van de Commissie van 22 juli 2020 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het EU-transactielogboek om in het EU-transactielogboek de wijzigingen aan te brengen in de nationale luchtvaarttoewijzingstabellen voor luchtvaartemissierechten die in 2020 kosteloos zijn toe te wijzen door de lidstaten die vliegtuigexploitanten administreren die vluchten vanuit de EU naar Zwitserland hebben uitgevoerd werden de nationale toewijzingstabellen voor het jaar 2020 gewijzigd;

- door het Besluit 2022/C 74/04 van de Commissie van 13 december 2021 houdende opdracht aan de centrale administrateur van het transactielogboek van de Europese Unie om de nationale luchtvaarttoewijzingstabellen van België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT