9 JUNI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de « British International School of Brussels » waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 1.7.1-2, § 2, 4° van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 1.7.1-2, § 2, 4° ;

Overwegende dat krachtens dit artikel de schoolinrichtingen waarvan het onderwijs tot de uitreiking van een diploma of een getuigschrift in het kader van een buitenlands stelsel kan leiden, de Regering van de Franse Gemeenschap kunnen vragen om het onderwijs te erkennen zodat aan de leerplicht kan voldaan worden;

Overwegende de aanvraag ingediend door Mevr. Jane STILL, Directrice van de "British International School of Brussels" ;

Overwegende dat de Algemene Inspectiedienst de programma's van de cursussen die worden gegeven aan de "British International School of Brussels" heeft onderzocht en op 10 maart 2022 zijn advies heeft uitgebracht ;

Overwegende dat de Algemene Inspectiedienst na analyse van oordeel is dat, afgezien van het leren van het Frans, geografisch bewustzijn en historisch bewustzijn specifiek voor België, blijkt dat het verwachte niveau zowel op het kleuter- als op het lager niveau gelijkwaardig is aan dat opgenomen in « Referentiesysteem van initiële competenties » voor het kleuterniveau en in de « Basisvaardigheden » voor het lager niveau ;

Dat de voortzetting van het onderwijs in een Franstalige middelbare school niettemin kan worden overwogen op voorwaarde dat de Franse taal intensief wordt geleerd;

Overwegende dat de "British International School of Brussels" aangesloten is bij de "Council of British International School - COBIS", van waaruit zij programma's aanbiedt die gebaseerd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT