9 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en 6 juni 2018, betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en 6 juni 2018, betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de schoonmaak

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2020

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en 6 juni 2018, betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162707/CO/121)

Inleiding

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en 6 juni 2018, betreffende de oprichting van een sectoraal fonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 (Belgisch staatsblad van 4 juli 2007), aan te vullen en waar nodig te wijzigen ten einde :

 1. haar in overeenstemming te brengen met de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (hierna WAP genoemd), en haar uitvoeringsbesluiten;

 2. de wijzigingen in het sectoraal pensioenstelsel die met ingang van 1 juli 2020 van kracht zijn, in de regeling op te nemen.

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en van 26 september 2008

Artikel 1. Artikel 1 wordt vervangen door volgende bepalingen :

"Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als enig doel de invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel met toepassing van artikel 10 van de WAP en dit in uitvoering van de beslissing van de representatieve organisaties in het paritair comité.

Dit sociaal sectoraal pensioenstelsel, bestaande uit een pensioentoezegging en een hieraan verbonden solidariteitstoezegging, wordt ingevoerd ten bate van de arbeiders en arbeidsters van de schoonmaaksector. Bij toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de benaming "Fonds 2de pensioenpijler PC 121". Dit fonds is de inrichter, bedoeld door artikel 3, 5°, a) van de WAP en is als enige bevoegd om het pensioenstelsel in te voeren, te wijzigen of op te heffen. De statuten van dit fonds zijn in bijlage I vastgesteld. Het pensioenreglement wordt vastgelegd in bijlage II. Het solidariteitsreglement wordt vastgelegd in bijlage III.

Vanaf 1 juli 2020 wordt de solidariteitstoezegging opgeheven. Het sectoraal pensioenstelsel verliest daarmee zijn karakteristiek van een sociaal pensioenstelsel.".

Art. 2. Artikel 2 wordt vervangen door de volgende bepalingen :

"Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst, die op 1 januari 2008 in werking is getreden, wordt met ingang van 1 juli 2020 gewijzigd en wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De Koning zal worden verzocht deze overeenkomst algemeen verbindend te verklaren.".

Art. 3. Het artikel 3 wordt vervangen door de volgende bepalingen :

"Art. 3. Het pensioenstelsel is verplicht van toepassing op de arbeiders en arbeidsters van de schoonmaaksector zoals bepaald in het pensioenreglement en in het solidariteitsreglement van kracht tot 30 juni 2020 en die beide in de bijlage zijn opgenomen, en op alle werkgevers die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren.".

Art. 4. Het artikel 4 wordt vervangen door de volgende bepalingen :

"Art. 4. Het "Fonds 2de pensioenpijler PC 121" vertrouwt de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel toe aan een pensioeninstelling, door haar gekozen op objectieve basissen en na een vergelijkende studie onder de erkende verzekeringsondernemingen die voldoen aan de regels betreffende de uitvoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel zoals bepaald door de WAP en die bijgevolg de totale winst onder de aangeslotenen verdelen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperken volgens de regels vastgesteld door de Koning.

De uitvoering van de solidariteitstoezegging zal worden toevertrouwd aan het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak", handelend als afzonderlijke rechtspersoon met gescheiden beheer, zoals bepaald door artikel 47 van de WAP. Het beheer van het pensioenstelsel heeft uitsluitend de rechtmatige belangen van de aangeslotenen als doel, met uitsluiting van enig ander doel en rekening houdend met de principes van deugdelijk bestuur.

Het sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt op 30 juni 2020 opgeheven. Vanaf 1 juli 2020 wordt het sectoraal pensioenstelsel niet langer uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de WAP voor een sociaal sectoraal pensioenstelsel.".

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de statuten van het "Fonds 2de pensioenpijler PC 121"

Art. 5. De statuten van het "Fonds 2de pensioenpijler PC 121" gevoegd in bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006 tot oprichting van het sectoraal fonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van schoonmaaksector worden vervangen door de bepalingen in bijlage I.

HOOFDSTUK III. - Het pensioenreglement

Art. 6. Het pensioenreglement is opgenomen in bijlage II.

HOOFDSTUK IV. - Het solidariteitsreglement

Art. 7. Het tot 30 juni 2020 van kracht zijnde solidariteitsreglement is opgenomen in bijlage III.

Per 1 juli 2020 wordt het sociale luik van het sectoraal pensioenstelsel ingetrokken. Bijgevolg wordt het solidariteitsfonds vereffend.

HOOFDSTUK V. - Eindbepalingen

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2020 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zij wordt eventueel opgezegd door één der partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de schoonmaak.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 2021.

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Bijlage I bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 november 2006 en 26 september 2008, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 mei 2014 en 6 juni 2018, betreffende de oprichting van het sectoraal pensioenfonds voor de 2de pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector

Statuten

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. De huidige statuten zijn goedgekeurd krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2008, en maken er integraal deel van uit.

Deze statuten zijn van toepassing :

 1. op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot het Paritaire Comité voor de schoonmaak;

 2. op de arbeiders en arbeidsters in dienst van de werkgevers bedoeld in 1° hierboven.

  HOOFDSTUK II. - Benaming, zetel, doel, bestaansduur

  Art. 2. Er wordt met ingang van 1 januari 2007 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, zoals bedoeld in de wet van 7 januari 1958, genaamd : "Fonds 2de pensioenpijler PC 121".

  Art. 3. De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1040 Brussel, Nerviërslaan 117. Hij kan bij collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Comité voor de schoonmaak, overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

  Art. 4. Het "Fonds 2de pensioenpijler PC 121" is de inrichter van het pensioenstelsel bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 26 september 2008 en van 3 december 2020, en is als enige bevoegd voor de invoering, wijziging of opheffing van het pensioenstelsel.

  Art. 5. Het "Fonds 2de pensioenpijler PC 121" zal, vanaf 1 juli 2020, buiten zijn taken als inrichter, ook volgende taken op zich nemen :

  - de organisatie van de doorstroming van de noodzakelijke gegevens;

  - de organisatie van de financiële stroom, inclusief het innen van de bijdragen en het doorstorten ervan aan de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling tot 30 juni 2020;

  - het toezicht op de algemene werking en op de resultaten van de pensioeninstelling die de pensioentoezegging uitvoert;

  - het toezicht op het solidariteitsluik, uitgevoerd door het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT