9 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het loon en de arbeidsvoorwaarden (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het loon en de arbeidsvoorwaarden.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad:

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020

Vaststelling van het loon en de arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162740/CO/145)

Preambule

Betreft de aanpassing van de lonen en de premies aan de indexering met 1,00 pct. vanaf 1 januari 2021.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen.

Zijn uitgesloten : het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

§ 2. Onder "werknemers" wordt verstaan: zowel de arbeiders als de arbeidsters.

HOOFDSTUK II. - Toewijzing van de loonbarema's

Art. 2. § 1. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel voor elke activiteit die in het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf omschrijft is opgenomen, een toepasselijk loonbarema aan te wijzen.

§ 2. Onderhavige collectieve overeenkomst vertrekt van het koninklijk besluit inzake het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972). Dit koninklijk besluit is opeenvolgend gewijzigd door de volgende koninklijke besluiten:

(1) koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991;

(2) koninklijk besluit van 12 augustus 1991 - Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991;

(3) koninklijk besluit van 13 november 1996 - Belgisch Staatsblad van 29 november 1996;

(4) koninklijk besluit van 7 april 2005 - Belgisch Staatsblad van 26 april 2005;

(5) koninklijk besluit van 20 september 2009 - Belgisch Staatsblad van 30 september 2009;

(6) koninklijk besluit van 13 maart 2011 - Belgisch Staatsblad van 1 april 2011;

(7) koninklijk besluit van 9 januari 2014 - Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014.

Art. 3. Voor de verschillende activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf gelden de volgende loonbarema's:

- Barema bloemisterij: 145.1;

- Barema bosboomkwekerij: 145.2;

- Barema boomkwekerij: 145.3;

- Barema tuinaanleg: 145.4;

- Barema fruitteelt: 145.5;

- Barema groenteteelt: 145.6;

- Barema champignonteelt: 145.7.

Art. 4. Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast:

 1. De groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt: barema groenteteelt - 145.6.

  Voor de paddenstoelenteelt geldt: het barema champignonteelt - 145.7.

 2. De fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt: barema fruitteelt - 145.5.

 3. De bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen: barema bloemisterij - 145.1.

 4. De boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt: barema boomkwekerij - 145.3.

  Voor de bosboomkwekerij geldt: het barema bosboomkwekerij - 145.2.

 5. De teelt van de tuinbouwzaden: één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwzaden waar het precies over gaat.

 6. Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België: barema tuinaanleg - 145.4.

 7. Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld: barema tuinaanleg - 145.4.

 8. Het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector: één van de hierboven vermelde barema's in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben.

 9. De ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité: één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waar het precies over gaat.

 10. De productie van potgrond, turf, schors en bodem verbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is: barema bloemisterij - 145.1.

 11. Het manueeloogsten van tuinbouwproducten: één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waarop de oogst betrekking heeft.

 12. Het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is: barema boomkwekerij - 145.3.

 13. Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden. Voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten: barema - 145.4.

  Voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen: barema bloemisterij - 145.1 of barema boomkwekerij - 145.3 in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat.

 14. Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden: barema fruitteelt - 145.5.

  HOOFDSTUK III. - Functieclassificatie

  Bloemisterij

  Art. 5. De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de bloemisterij (barema 145.1) worden als volgt ingedeeld:

  Categorie 1

  Dit is de categorie waar werknemers zonder ervaring starten. Het is bijgevolg per definitie een tijdelijke categorie. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend en bijgevolg de nodige kennis/ervaring heeft opgedaan zal automatisch overgaan naar de hogere categorie. Via een inhoudelijke weging die de effectiviteit van de prestaties beoordeelt, kunnen werknemers vroeger overgaan naar categorie 2.

  Categorie 2

  Hiertoe behoren de basismedewerkers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht. Zij worden niet geacht om polyvalent inzetbaar te zijn.

  Categorie 3

  Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake plantengroepen en taken moeten beschikken. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

  Categorie 4

  Tot deze categorie behoren de werknemers die zelf leiding geven aan een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT