9 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020

Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (Overeenkomst geregistreerd op 10 december 2020 onder het nummer 162316/CO/214)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) en op de bedienden die ze tewerkstellen, met uitzondering van de ondernemingen en de erin tewerkgestelde bedienden die, wat hun arbeiders betreft, onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03).

§ 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

§ 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel om, in uitvoering van artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 betreffende de krachtlijnen omtrent de inrichting van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2021 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 tot invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel, de voorwaarden en de modaliteiten te bepalen voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

HOOFDSTUK III. - Voorwaarden en modaliteiten voor de uitsluiting van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Art. 3. Voorwaarden tot uitsluiting

§ 1. De (vestigingseenheden van de) werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van deze collectieve arbeidsovereenkomst en die ten laatste op 31 januari 2021 aantonen dat zij voorzien in één of meerdere aanvullende pensioenstelsels op ondernemingsniveau die uiterlijk op 1 januari 2021 :

- van toepassing is (zijn) op alle bedienden die zij tewerkstellen, met uitsluiting van studenten en leerlingen; en

- minstens gelijkwaardig is (zijn) aan het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel zoals hierna bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst,

worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst en van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor zolang zij verder voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden.

§ 2. Daarnaast worden ook de (vestigingseenheden van de) werkgevers die op of na 1 januari 2021 (dit is de datum van de invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel) voor het eerst onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) naar aanleiding van hun oprichting of ten gevolge van een juridische wijziging zoals onder andere een fusie, een splitsing of een overname, uitgesloten uit het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel, op voorwaarde dat zij aantonen dat zij voorzien in één of meerdere aanvullend pensioenstelsels op ondernemingsniveau dat/die :

- van toepassing is/zijn op alle bedienden die zij tewerkstellen, met uitsluiting van studenten en leerlingen; en

- minstens gelijkwaardig is/zijn aan het sociaal sectoraal aanvullende pensioenstelsel zoals hierna bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 3. De (vestigingseenheden van de) werkgevers die wensen gebruik te maken van deze mogelijkheid tot uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel, dienen hiervoor de procedure te volgen zoals bepaald in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4. Gelijkwaardigheid van het aanvullend pensioenstelsel op ondernemingsniveau met het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

§ 1. Voor ondernemingspensioenstelsels die deels gefinancierd worden met persoonlijke bijdragen, wordt de gelijkwaardigheid uitsluitend gemeten op basis van : (i) de werkgeversbijdragen in de ondernemingspensioenstelsels bedoeld in artikel 4, § 2; en (ii) het door de werkgeversbijdragen opgebouwde aanvullend pensioen in de ondernemingspensioenstelsels bedoeld in artikel 4, § 3.

§ 2. De gelijkwaardigheid aan het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel, wordt voor ondernemingspensioenstelsels van het type...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT