9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.3, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020, artikel 10.1.1, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 10.1.2, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, artikel 10.1.4, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.2.1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 17 februari 2017 en 16 november 2018, en artikel 11.2/2.1, § 1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 30 april 2021.

- De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/37 uitgebracht op 11 mei 2021.

- De Raad van State heeft advies 69.433/3 gegeven op 23 juni 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. punt 31° wordt opgeheven;

 2. punt 35° /1 wordt opgeheven;

 3. in punt 36° worden de woorden "het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen of het energieprestatiecertificaat grote niet-residentiële gebouwen" vervangen door de zinsnede "het certificaat waarin het resultaat is vermeld van de bepaling van de totale energie-efficiëntie van een bestaand niet-residentieel gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren";

 4. punt 45° wordt opgeheven;

 5. punt 47/1° wordt vervangen door wat volgt :

  "47° /1 grote niet-residentiële eenheid: een niet-residentiële eenheid die geen kleine niet-residentiële eenheid is;";

 6. er wordt een punt 47° /2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  "47° /2/1 hoofdbestemming: voor een gebouweenheid die bestaat uit verschillende gebouwdelen met een verschillende bestemming, wordt de hoofdbestemming van de gebouweenheid bepaald op basis van de totale bruikbare vloeroppervlakte die ingenomen is door elke bestemming in de gebouweenheid. Als gebouwdelen met de bestemming industrie meer dan 70% van de bruikbare vloeroppervlakte innemen, is de hoofdbestemming industrie. In alle andere gevallen wordt de hoofdbestemming gelijkgesteld aan de bestemming van de gebouwdelen met een andere bestemming dan industrie die de grootste bruikbare vloeroppervlakte beslaan. Als er geen grootste bruikbare vloeroppervlakte bepaald kan worden, is de hoofdbestemming niet residentieel;";

 7. in punt 51° worden de woorden "het VEKA ter beschikking stelt aan de energiedeskundige type D" vervangen door de woorden "de minister bepaalt";

 8. in punt 52° worden de woorden "het VEKA ter beschikking stelt aan de energiedeskundige type A" vervangen door de woorden "de minister bepaalt";

 9. punt 60° /1 wordt vervangen door wat volgt :

  "60° /1 kleine niet-residentiële eenheid: een gebouweenheid met een niet-residentiële hoofdbestemming met een bruikbare vloeroppervlakte die niet groter dan 500 m2 is en waarbij het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen hetzelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt, een bruikbare vloeroppervlakte heeft die niet groter dan 1000 m2 is en geen niet-residentiële eenheid bevat die groter dan 500 m2 is;";

 10. punt 72° wordt vervangen door wat volgt :

  "72° niet-residentieel gebouw: een gebouw met een niet-residentiële hoofdbestemming met uitzondering van:

  1. alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m2;

  2. tijdelijke gebouwen die in principe niet langer dan twee jaar worden gebruikt;

  3. gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;

  4. industriële gebouwen;

  5. werkplaatsen;

  6. opslagplaatsen voor niet-industrieel gebruik;

  7. gebouwen van een landbouwgebouw die niet voor bewoning bestemd zijn;";

 11. er wordt een punt 72° /0/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  "72° /0/1 niet-residentiële eenheid: een gebouweenheid met niet-residentiële hoofdbestemming, met uitzondering van :

  1. eenheden in tijdelijke gebouwen die in principe niet langer dan twee jaar worden gebruikt;

  2. eenheden die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;

  3. werkplaatsen;

  4. opslagplaatsen voor niet-industrieel gebruik;

  5. eenheden van een landbouwgebouw die niet voor bewoning bestemd zijn;".

  Art. 2. Aan artikel 7.15.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, wordt een § 3/1 toegevoegd die luidt als volgt :

  " § 3/1. Als het bedrag van het hoofdkrediet lager is dan 30.000 euro in hoofdsom, is het bedrag van het hoofdkrediet minstens gelijk aan het bedrag van het renovatiekrediet.".

  Art. 3. In titel VIII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt in het opschrift van hoofdstuk I de zinsnede ", type C" opgeheven.

  Art. 4. In artikel 8.1.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 12. in het eerste en vierde lid wordt de zinsnede ", type C" telkens opgeheven;

 13. in het tweede lid wordt de zinsnede ", type C" opgeheven.

  Art. 5. In artikel 8.1.1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, wordt de zinsnede ", type C" opgeheven.

  Art. 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT