9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de verzekeringen en tot het niet ontwikkelen van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs op basis van de beroepskwalificaties zytholoog en microbrouwer

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013, vervangen bij het decreet van 23 december 2016 en gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- AHOVOKS heeft twee adviezen gegeven op 02 juni 2021.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 25 juni 2021.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De onderwijskwalificatie graduaat in de verzekeringen wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de opleiding bedraagt 90 studiepunten.

Art. 2. De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de verzekeringen zijn de competenties, vermeld in de beroepskwalificatie verzekeringsconsulent, die is opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie verzekeringsconsulent.

Art. 3. De onderwijskwalificatie graduaat in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT