9 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35020 'Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant'

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2010 tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de uitvoering van het stelsel Natura 2000, hierna "de wet van 12 juli 1973" genoemd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 betreffende Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.29-1 en volgende;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot vaststelling van verschillende bepalingen van de instandhoudingsregeling die toepasselijk is op de Natura 2000-locaties;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn;

Gelet op de openbare onderzoeken georganiseerd in de gemeente Dinant, van 10 december 2012 tot 1 februari 2013, in de gemeente Hastière, van 17 december 2012 tot 8 februari 2013, in de gemeente Onhaye, van 13 december 2012 tot 4 februari 2013 overeenkomstig de bepalingen van het Milieuwetboek betreffende de organisatie van openbare onderzoeken, artikelen D.29-1 en volgende;

Gelet op het advies van de « Commission de conservation » (Instandhoudingscommissie) van Dinant, gegeven op 6 mei 2014;

Gelet op het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu van de Raad van europa, gedaan te Bern op 19 september 1979 en goedgekeurd bij de wet van 20 april 1989;

Gelet op Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 26 september 2002, aangevuld met de beslissingen van 4 februari 2004 en 24 maart 2005, tot goedkeuring van de lijst van de locaties, aan de europese Commissie voorgesteld als locaties met een communautair belang;

Gelet op de beslissingen 2004/798/EG en 2004/813/EG van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden met een communautair belang respectievelijk voor de continentale biogeografische regio en voor de Atlantische biogeografische regio;

Gelet op Richtlijn 2009/147/EG van het europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand;

Gelet op de beslissingen 2011/63/EU en 2011/64/EU van de Commissie van 10 januari 2011 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een vierde geactualiseerde lijst van gebieden met een communautair belang respectievelijk voor de continentale biogeografische regio en voor de Atlantische biogeografische regio;

Gelet op het beginsel van preventieve actie, het beginsel van integratie en het voorzorgsbeginsel, zoals bedoeld in de artikelen D.1, D.2, derde lid, en D.3, 1°, van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op de sociaal-economische bemiddeling verricht overeenkomstig de beslissingen genomen door de Waalse Regering op 30 september 2010 en 7 april 2011;

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit rekening houdt met de bezwaren en bemerkingen door de bezwaarindieners ingediend bij voornoemde openbare onderzoeken;

Overwegende dat enkel de bezwaren geopperd binnen de termijnen van het openbaar onderzoek en volgens de vormen bepaald bij Boek I van het Milieuwetboek in overweging genomen moeten worden;

Gelet op de bezwaren met betrekking tot de zogezegde niet-naleving, door de Waalse Regering, van de regels inzake toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter, evenals de bezwaren in verband met de zogezegde verminderde inspraak ten opzichte van de openbare onderzoeken van 2008 met betrekking tot de aanwijzingsbesluiten aangenomen op 30 april 2009;

Overwegende dat er in de eerste plaats volgens de modaliteiten van Boek I van het Milieuwetboek openbare onderzoeken werden ingericht in alle gemeenten die onder een aanwijzingsbesluit vallen; dat elke persoon de mogelijkheid had in het kader van die onderzoeken een bezwaarschrift in te dienen;

Overwegende dat de administratie naast de formaliteiten vereist bij Boek I van het Milieuwetboek om de inrichting van het openbaar onderzoek aan te kondigen vrijwillig andere acties heeft ondernomen om belanghebbenden zo goed mogelijk in te lichten;

Overwegende dat de verspreiding van de informatie over Natura 2000 naar het brede publiek op meerdere wijzen voor en tijdens het onderzoek werd verricht: verspreiding van handleidingen over beheerswijzen, artikelen in de gespecialiseerde pers, colloquia, nieuwsbrieven, spreekuren, tentoonstellingen, radio- en televisiespots op de openbare zenders (RTBF) over de verschillende soorten natuurlijke milieus, over de dwingende elementen vereist in de beheers- en beschermingswijze, informatie via internet (ontwerpen van aanwijzingsbesluiten, wetteksten, kaartdocumenten, typeformulieren voor bezwaarschriften, contacten); dat de voornaamste documenten, wetteksten en reglementaire teksten in het Duits beschikbaar werden gesteld; dat er tweetalige (Frans-Duitse) infovergaderingen werden gehouden; dat die zeer pertinente informatie het publiek heeft kunnen sensibiliseren voor het belang om aan het onderzoek deel te nemen;

Overwegende dat de eigenaars en de beheerders van Natura 2000-percelen op grond van kadastergegevens en het geïntegreerde beheers- en controlesysteem een persoonlijk schrijven van de administratie gekregen hebben, waarmee zij werden ingelicht over het te houden onderzoek en waarin ter informatie een lijst werd opgenomen met hun in Natura 2000-locatie gelegen percelen, de betrokken oppervlakten en de dienovereenkomstige beheerseenheden; dat er vóór de verspreiding van dat schrijven een specifieke informatiecampagne werd gevoerd voor dat doelpubliek;

Overwegende dat het feit dat de preventieve maatregelen en de instandhoudingsdoelstellingen niet meer opgenomen worden in het aanwijzingsbesluit, maar in besluiten met een algemene strekking, voor samenhang in de maatregelen en doelstellingen over het gehele Waalse Gewest zorgt met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel tussen de betrokken burgers en voorkomt dat locaties ongelijk behandeld worden zonder dat dit toe te schrijven is aan specifieke lokale kenmerken, dat de mogelijkheden om te reageren in het kader van de openbare onderzoeken ten opzichte van de onderzoeken uit 2008 voor de acht aangewezen locaties er niet minder op werden; dat de bezwaarindieners immers de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten over de dwingende elementen die de preventieve regeling voor hun perceel inhoudt in functie van de beheerseenheid zoals afgebakend in het ontwerp-besluit en de voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen;

Overwegende dat dit openbaar onderzoek duidelijk niet betrekking had op de beslissingen van de Waalse Regering van 26 september 2002 en 4 februari 2004, aangevuld met de beslissing van 24 maart 2005 met betrekking tot de selectie van de locaties, maar op de aanwijzingsbesluiten van de locaties voorgesteld door het Waalse Gewest en in aanmerking genomen door de Commissie als locaties met een communautair belang (LCB); dat de kritieken op de zogezegde niet-naleving van de procedurewaarborgen bepaald in het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, in België in werking getreden op 21 april 2003, in het kader van de selectieprocedure van de locaties, dus niet onder dit onderzoek vallen; dat, mocht dit toch het geval zijn, deze kritieken, zoals vastgesteld moet worden, inhoudloos zijn;

Overwegende dat het Waalse Gewest immers, wat de toegang tot informatie betreft, de vereisten van het Verdrag van Aarhus en van het europees recht terzake omgezet heeft in Boek I van het Waals Milieuwetboek en die bepalingen in acht heeft genomen in het kader van de selectiefase van de locaties, meer bepaald door op het internet de lijst bekend te maken van de locaties met een communautair belang, ten gevolgde van de beslissingen van 26 september 2002, 4 februari 2004 en 24 maart 2005, evenals de standaardbestanden met de gegevens eigen aan elke locatie;

Overwegende dat de decreetgever, voor wat de inspraak bij besluitvorming, een dergelijke inspraakregeling niet nodig achtte in dit stadium van het onderzoek, daar de habitatrichtlijn daar niet in voorziet; dat het Grondwettelijk Hof geacht heeft dat "de decreetgever moet oordelen of een openbaar onderzoek gevoerd moeten worden voor de definitieve aanwijzing van de gebieden die tot bijzondere instandhoudingsgebieden verklaard zouden kunnen worden" (Arbitragehof, nr. 31/2004, 3 maart 2004, punt B.3.4);

Overwegende dat de organisatie van een openbaar onderzoek in het kader van de aanwijzing hoe dan ook de eigenaars en gebruikers de gelegenheid biedt om hun opmerkingen te laten gelden zowel over de omtrek van de locatie als over die van de beheerseenheden - en over de redenen die deze omtrekken rechtvaardigen - alsook over de instandhoudingsdoelstellingen voor de locatie - die namelijk de lijst met de soorten en habitats weergeven waarvoor de locatie werd aangewezen; dat het dus onjuist is te beweren dat dit onderzoek te laat komt in het besluitvormingsproces;

Overwegende dat geen enkele bezwaarindiener, wat de toegang tot de rechter betreft, een beroep heeft ingediend tegen de beslissingen van de Regering betreffende de selectie van de voornoemde locaties die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt op 30 juli 2004 (ed. 2), op 24 maart 2005 en op 23 februari 2011, wat suggereert dat ze van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT