9 FEBRUARI 2023. - Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2023, nr. 170, akte nr. C - 2023/41904, bl. 55723, moeten de volgende verbeteringen aangebracht worden:

  1. in het opschrift van de wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, de woorden "9 FEBRUARI 2023" vervangen door de woorden "27 MAART 2023";

  2. na artikel 62, de woorden "Gegeven te Brussel, 9 februari 2023." vervangen door de woorden "Gegeven te Brussel, 27 maart 2023.";

  3. in de `Nota' na de handtekeningen van de Ministers, aan het einde het volgende invoegen:

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT