9 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De volgende tekst annuleert en vervangt de publicatie 2023/40591, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2023, pagina 24694.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 4, § 1, 1° en artikel 10/1° ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2011 tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 maart 2022;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 14 september 2022;

Gelet op het advies van Brupartners (Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), gegeven op 15 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 juni 2022;

Gelet op het advies 72.586 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:

  1. "Agentschap": het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, opgericht bij ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

  2. "afvalstoffen": de afvalstoffen gedefinieerd in artikel 3, 1°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  3. "huishoudelijke afvalstoffen": de huishoudelijke afvalstoffen in de zin van artikel 3, 5°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  4. "huishoudelijk grofvuil": de afvalstoffen afkomstig van de normale activiteit van een huishouden die niet kunnen worden opgehaald in zakken of in containers in het kader van de reguliere ophalingen of in gemeenschappelijke inzamelingscontainers in het kader van sorteerpunten, wegens hun aard, hun gewicht of hun omvang, en die niet afkomstig zijn van een afsplitsing van hun woning;

  5. "bouw- en sloopafval": het bouw- en sloopafval in de zin van artikel 3, 4/2°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  6. "afvalstoffenproducent": de producent van afvalstoffen in de zin van artikel 3, 7°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  7. "afvalstoffenhouder": de houder van afvalstoffen in de zin van artikel 3, 8°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  8. "reguliere ophaling": de huis-aan-huisophaling op de woonplaats van de huishoudelijke afvalstoffen in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT