9 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikelen 4 § 2, 1°, 6, 7 en 10/1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 maart 2022;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 14 september 2022;

Gelet op het advies van Brupartners (Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), gegeven op 15 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 juni 2022;

Gelet op de aanvraag tot advies binnen een termijn van 30 dagen gericht aan de Raad van State, op 21 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de afwezigheid van mededeling binnen deze termijn.

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, wordt vervolledigd door 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° die als volgt luiden:

"3° "afvalstoffen": de afvalstoffen gedefinieerd in artikel 3, 1° van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  1. "huishoudelijke afvalstoffen": de huishoudelijke afvalstoffen in de zin van artikel 3, 5° van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  2. "andere afvalstoffen dan huishoudelijke": de afvalstoffen niet afkomstig van de normale activiteit van de huishoudens;

  3. "afvalstoffenproducent": de producent van afvalstoffen in de zin van artikel 3, 7°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

  4. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT