9 FEBRUARI 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot aanstelling van de handhavingsambtenaar en van de ambtenaar die een dwangbevel kan uitvaardigen, in uitvoering van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, artikel 8, § 2, eerste en zesde lid.

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, artikelen 9 en 14, gewijzigd bij besluit van het Verenigd College van 24 januari 2022 tot wijziging van het besluit van 19 juli 2018 van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017.

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College, belast met het Beleid inzake Bijstand aan personen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder "ordonnantie", de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, en onder "besluit", het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers.

Art. 2. § 1. De heer Gael Kevin KANEZA, attaché in de Directie Beleid, wordt aangesteld als handhavingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 8, § 2, eerste lid van de ordonnantie en artikel 9 van het besluit.

§ 2. Bij afwezigheid van de heer Kaneza, oefent mevrouw Sydney CAENEN, attaché in de Directie Beleid, de functie van handhavingsambtenaar uit.

Bij afwezigheid van de heer Kaneza en van mevrouw Caenen, oefent mevrouw Tamara DECALUWE, attaché in de dienst procedures en juridische ondersteuning, de functie van handhavingsambtenaar uit.

Art. 3. § 1. De leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College is bevoegd om een dwangbevel uit te vaardigen en uitvoerbaar te verklaren, zoals bedoeld in artikel 8, § 2, zesde lid van de ordonnantie en artikel 14...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT