9 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.5 tot D.10, D.68 en D.69;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De volgende landbouwverenigingen worden erkend als representatieve organisaties:

- l'Union des Agricultrices wallonnes;

- la Fédération des Jeunes Agriculteurs - Formation Gestion.

Artikel 1 - Overeenkomstig de artikelen 2 en 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties, heeft de erkenning een duur van drie jaar en begint te lopen vanaf de officiële datum van kennisgeving...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT