9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 12.000 euro aan 'Health & Environment Alliance' (HEAL) vzw

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 01 december 2021

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende Gelet op van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de doelstelling om te pleiten voor een sterk Europees kader voor de identificatie en regulering van hormoonontregelaars door middel van het voorstel van horizontale gevarenklassen voor bekende, veronderstelde en vermoedelijke hormoonontregelaars in het kader van de CLP-verordening en de afronding van de update van de REACH-informatie-eisen voor hormoonontregelaars;

Overwegende voortdurende bezinning over de ontwikkeling van criteria voor essentiële/niet-essentiële toepassingen van chemicaliën, die als richtsnoer dienen voor de Europese klassebeperking voor PFAS;

Overwegende lange betrokkenheid van Health & Environment Alliance vzw bij de ontwikkeling en implementatie van verschillende Europese regelgeving over het beheer van chemicaliën, en meer specifiek over de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH);

Overwegende de strategie voor de duurzaamheid van chemicaliën die in oktober 2020 is overeengekomen in het kader van de Green Deal;

Overwegende het belang van Health & Environment Alliance vzw bij het mobiliseren van het maatschappelijk middenveld voor hormoonontregelaars;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een facultatieve toelage van maximum 12.000 (twaalf duizend) euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021 wordt verleend aan Health & Environment Alliance vzw, met zetel in, Rue de la charité 22, 1210 Brussel (ondernemingsnummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT