9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een Belgische financiële bijdrage van 15.000 euro aan de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten voor het Sponsored Delegates Project

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021,

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 48, derde lid, en artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 26 november 2021

Overwegende dat België de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (het CITES-verdrag) heeft geratificeerd op 3 oktober 1983 ;

Overwegende dat de 19e Conferentie der Partijen van het CITES-verdrag plaats zal vinden van 14 tot 25 november 2022 in Panama City, Panama;

Overwegende de moeilijkheden waar ontwikkelingslanden mee worden geconfronteerd voor het deelnemen op een gelijk niveau aan internationale vergaderingen en dat deze moeilijkheden versterkt worden door de huidige epidemiologische situatie veroorzaakt door COVID ;

Overwegende het Sponsored Delegates Project dat is opgericht door de Conferentie der Partijen in Resolutie 17.3 en dat tot doel heeft om de reis- en verblijfkosten evenals de kosten van een dagvergoeding te dekken voor maximum twee vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden die hiervoor in aanmerking komen en de vraag van het Secretariaat van het CITES-verdrag om bij te dragen aan dit project ;

Overwegende het belang dat België hecht aan multilateralisme en aan de mogelijkheid voor elk land om op een voet van gelijkheid aan dit multilateralisme te kunnen deelnemen;

Overwegende dat België daarom wil bijdragen aan het Sponsored Delegates Project van het CITES-verdrag ;

Op de voordracht van de minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 15.000 euro ingeschreven op het krediet voorzien in organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.02 (programma 25.55.1) van het budget van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021 wordt verleend aan het . Sponsored Delegates Project

Art. 2. § 1. Het bedrag van de subsidie zal worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT