9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten (SAICM)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 08 november 2021

Overwegende de uitwerking van een strategische aanpak van het internationale beleid inzake chemische producten gevraagd door de wereldtop voor duurzame ontwikkeling;

Overwegende de strategische aanpak voor het beheer van chemicaliën, tot stand gekomen te Dubai op 6 februari 2006;

Overwegende de resultaten van de internationale conferenties inzake het beleid inzake chemische producten die hebben plaats gevonden in februari 2006, mei 2009, september 2012 en september-oktober 2015;

Overwegende dat de SAICM-activiteiten nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgeving voor verschillende categorieën van chemische producten en voor de toepassing van de regelgeving in de ontwikkelingslanden;

Overwegende dat de activiteiten van SAICM in 2021 dienen bekostigd te worden en dat de Belgische federale overheid zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van deze strategische aanpak;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 25.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021, wordt verleend aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, als Belgische federale bijdrage voor het jaar 2021.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer:

J.P. Morgan AG, Frankfurt

Taunustor 1,

Frankfurt am Main, 60310

Germany

Code SWIFT = BIC : CHASDEFX

Titularishouder : UNITED NATIONS (DECH1)

Rekeningnummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT