9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2021 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het kader van de financiering van het programma voor biociden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbetroging voor het begrotingjaar 2021

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat België lid is van de OESO sinds 13 september 1961

Overwegende dat België, als lid van de OESO, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van Deel II van het Werkprogramma Biocides van deze internationale organisatie;

Overwegende dat het Comité chemische stoffen tijdens zijn gezamenlijke vergadering met de werkgroep voor chemische stoffen, pesticiden en biotechnologie (60e vergadering, in februari 2020) nota heeft genomen van het OESO-werkprogramma inzake beoordeling en risicobeheer met betrekking tot biociden en goedgekeurd

Overwegende dat de activiteiten van het Werkprogramma Biocides van de OESO nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgevingen omtrent biociden;

Overwegend dat het OESO-werkprogramma inzake biociden voornamelijk gericht is op: (i) uitbreiding van de mogelijkheden voor werkverdeling in autorisatiedossiers; (ii) verdere ontwikkeling van richtlijnen voor het testen van de werkzaamheid; (iii) het duurzaam gebruik van biociden; (iv) uitwisseling van ervaringen met het toezicht op de naleving van de regelgeving;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 18.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021 wordt verleend aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als Belgische bijdrage voor de uitvoering van het Werkprogramma Biociden in 2021.

Dit bedrag zal gestort worden op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT