9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2021 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESE) in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat België lid is van de OESO sinds 13 september 1961;

Overwegende het Programma over de nanomaterialen, in 2006 door de OESO gelanceerd en dat drie soorten activiteiten bevat ter ondersteuning van de werkzaamheden die door de lidstaten, waaronder België, aan deze producten worden gewijd, met name:

  1. de omschrijving, de definitie, de karakterisering, de terminologie, de standaardisatie;

  2. de testmethoden en de risico-evaluatie;

  3. de medewerking, het delen van gegevens en hun verspreiding;

Overwegende dat de lidstaten, waaronder België, een grote belangstelling voor deze drie activiteitsdomeinen hebben getoond

Overwegende de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2010 en 14 juni 2012 die het belang van de problematiek van nanomaterialen inzake gezondheid en leefmilieu erkennen;

Overwegende dat de Raad van de Europese Unie van 26 juni 2019 benadrukt dat de risicobeoordelings- en testmethoden voor deze stoffen moeten worden geactualiseerd en verbeterd.

Overwegende dat het Comité van de chemische producten op zijn Gemeenschappelijke Vergadering met de werkgroep over de chemische producten, de pesticiden en de biotechnologie (vergadering 60 in februari 2020) kennis heeft genomen van het werkprogramma van de OESO over de veiligheid van nanomaterialen en het heeft goedgekeurd;

Overwegende dat België, als lid van de OESO, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van het programma voor nanomaterialen van deze internationale organisatie;

Overwegende dat de activiteiten van het programma voor nanomaterialen van de OESO nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgevingen betreffende nanomaterialen; met inbegrip van het nationaal register van nanomaterialen (Koninklijk Besluit van 27 mei 2014) en de nieuwe bijlagen van de REACH-verordening die specifiek betrekking hebben op nanomaterialen (Verordening (EU) 2018/1881 van de Commissie) en die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van 18.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT