9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de belgische luchthavens in 2022

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, het koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, en de artikelen 32, § 2, 36, § 1, 37, 38 en 39 van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes van 11 april 2014, alsook het bericht van de Minister van Mobiliteit van 24 juni 2019 betreffende het verlengen van het beheerscontract tussen de Staat en skeyes, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van diezelfde dag;

Gelet op de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013, artikelen 25, 26, 27 en 28;

Gelet op de consultatie met de betrokken gebruikers van 1 december 2021 ;

Gelet op het overleg met het Waalse Gewest, in overeenstemming met artikel 38, § 1, van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, van 1 december 2021;

Gelet op het overleg met het Vlaamse Gewest, in overeenstemming met artikel 38, § 1, van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, van 22 november 2021 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 3 december 2021 ;

Overwegende het Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Regie der Luchtwegen en de Gewesten ;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Onderwerp

Artikel 1. Dit besluit heeft tot doel de regels voor de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2022 vast te stellen.

HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2. De definities van artikel 2 van het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes van 11 april 2014 en van artikel 2 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT