9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 116, §§ 2 en 4, gewijzigd bij de wet van 18 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 2021;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale rekeningen, artikel 34;

Overwegende het koninklijk besluit van 12 september 2021 houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en prijsanalyse opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT