9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, artikel 1.7.1-13;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor onderwijs op afstand en de modellen voor de verklaring van inschrijving voor het onderwijs op afstand of in sommige schoolinrichtingen, de artikelen 2, 3 en 4 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat, zoals gewijzigd bij de besluiten van 16 september 2010, 15 mei 2014 en 13 juli 2016 ;

Op het voorstel van de Directeur-generaal van het leerplichtonderwijs van 16 november 2021 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat, zoals gewijzigd bij de besluiten van 16 september 2010, 15 mei 2014, 13 juli 2016 en 8 mei 2019, worden de woorden « de heer Serge CROCHET, de heer Philippe DELFOSSE en de heer M. Henri ROUYR » vervangen door de woorden « de heer Olivier DEVLAEMINCK, de heer Philippe PIRLOT en de heer Roberto RENAUX ».

Art. 2. In artikel 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT