9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2021-2022

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op artikel 12/1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat dit besluit geen aanzienlijke impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest, zodat het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie niet nodig is;

Op voorstel van de minister belast met Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid:

• van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 (kerstvakantie);

• van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022 (paasvakantie);

• van vrijdag 1 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 (zomervakantie).

Art. 2. De minister bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2021.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT