Décision judiciaire de Raad van State, 3 mars 2022

Date de Résolution 3 mars 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.148 van 3 maart 2022 in de zaak A. 232.766/VII-41.013

In zake : de NV RINKKAAI bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Toon Smets kantoor houdend te 1160 Oudergem Vorstlaan 280 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. Ignaas VANDENABEELE 2. de BV SOUVERAIN 400 bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Peter De Smedt en Sofie De Maesschalck kantoor houdend te 9000 Gent Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het cassatieberoep, ingesteld op 14 januari 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0394 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 10 december 2020 in de zaak 1920-RvVb-0146-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 1 april 2021.

  De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-41.013-1/8

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft op 20 oktober 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 februari 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Deborah Smets, die loco advocaat Toon Smets verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Sofie De Maesschalck, die verschijnt voor de verwerende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 4. Met een besluit van 30 augustus 2019 verleent de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) aan de nv RINKKAAI de omgevingsver-gunning voor de ontwikkeling van een woonproject met zes bouwvolumes dat 308 private woningen en 1.627m² commerciële ruimte bovenop de ondergrondse parkeergarage omvat.

  VII-41.013-2/8

  4. Het bestreden arrest: – verwerpt de exceptie van de nv RINKKAAI van onontvankelijkheid van de vordering van VANDENABEELE en de bv SOUVERAIN 400 tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van de GSA – verklaart het ambtshalve aangevoerde middel wegens het ontbreken van de rechtsgrond, na de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT