Décision judiciaire de Raad van State, 23 février 2022

Date de Résolution23 février 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 253.084 van 23 februari 2022 in de zaak A. 235.674/IX-10.008

In zake: Rudy HOLVOET bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Piet Rotsaert kantoor houdend te 8700 Tielt Deinsesteenweg 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel van Dievoet kantoor houdend te 1000 Brussel Wolstraat 56 bij wie woonplaats wordt gekozen

------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 12 februari 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de federale overheidsdienst Justitie van 18 januari 2022, waarbij de voorlopige inschrijving van Rudy Holvoet in het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, wordt geschorst.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  IX-10.008-1/9

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 februari 2022, om 10.30 uur.

  Staatsraad Bruno Seutin heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Piet Rotsaert, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Michel van Dievoet, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is sinds 24 november 2016 ingeschreven in het register als gerechtsdeskundige. Hij legt op 10 december 2019 de eed af als gerechtsdeskundige.

  3.2. Met een e-mail van 24 augustus 2021 deelt de dienst Nationaal Register van de federale overheidsdienst Justitie (hierna: het Nationaal Register) aan verzoeker mee dat een klacht werd ontvangen en dat zijn dossier zal worden voorgelegd aan de aanvaardingscommissie. Tevens wordt gevraagd om ter vervollediging van zijn dossier alle door hem behaalde diploma’s te bezorgen.

  3.3. In antwoord op een vraag om toelichting van verzoeker deelt het Nationaal Register met een e-mail van 26 augustus 2021 het volgende mee:

  IX-10.008-2/9

  “In de klacht die anoniem werd neergelegd, wordt gesteld dat de titel master of science engeneering aan de University of California aan u werd toegekend op basis van een gelijkwaardig diploma behaald in België. Volgens de klager zou u echter niet over […] een equivalent diploma in België beschikken.

  Om deze reden is het voor ons belangrijk om uw diploma-afschrift van de behaalde diploma’s in België (en aan andere universiteiten) te ontvangen zodat wij uw dossier kunnen vervolledigen. Bij aanvraag voor het definitieve register zullen deze diploma’s ook sowieso opgevraagd worden.”

  3.4. Op 26 september 2021 bezorgt verzoeker een schriftelijke toelichting aan het Nationaal Register maar geen diploma’s.

  3.5. Op 14 januari 2022 geeft de aanvaardingscommissie het volgende advies:

  “Besluit

  De heer Holvoet is voorlopig ingeschreven in het nationaal register op basis van zijn aanstellingen voor 1 december 2016. Uit de verschillende elementen van het dossier blijkt dat zijn optreden problematisch is en vooral dat hij als gerechtsdeskundige er niet in slaagt om...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT