Décision judiciaire de Raad van State, 10 février 2022

Date de Résolution10 février 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 252.946 van 10 februari 2022 in de zaak A. 235.469/XII-9181

In zake: de BV TIMELESS DEVELOPERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Ive Van Giel en Valère Vereecke kantoor houdend te 2000 Antwerpen Cockerillkaai 18 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Fien D’Haenens kantoor houdend te 2600 Antwerpen Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 17 januari 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[h]et besluit van 16 november 2021 van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) betreffende de rangschikking onder voorbehoud aangepaste maximum grondprijs”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 3 februari 2022, om 14.00 uur.

  XII-9181-1/9

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Ive Van Giel, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Dirk Van Heuven, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) schrijft een overheidsopdracht uit voor werken inzake de jaarlijkse terugkerende oproep ‘Constructieve Benadering Overheidsopdrachten’ (CBO). De plaatsingswijze voor deze CBO-procedure is de mededingingsprocedure met onderhandeling.

  Via de CBO-procedure, vervat in het bestek CBO2020, stelt de VMSW private ontwikkelaars aan die sociale woningen ontwerpen en bouwen op gronden die zij vervolgens aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) verkopen. De CBO-procedure bestaat uit drie fasen. In fases 1 en 2 is de VMSW de aanbestedende overheid. In fase 3 is dit de SHM.

  De procedure verloopt in essentie als volgt:

  Fase 1 is de selectiefase. In deze fase oordeelt de VMSW of de ingediende offertes aan de selectiecriteria voldoen en of de voorgestelde projectgrond aan de intrinsieke kwaliteiten voldoet.

  Fase 2 is de gunningsfase. De geselecteerde inschrijver wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase. In deze fase dient de inschrijver een offerte in met een voorontwerp en de bijhorende prijsbepaling. De ingediende

  XII-9181-2/9

  projecten worden vervolgens door de VMSW beoordeeld aan de hand van enkele gunningscriteria en gerangschikt.

  Fase 3 is de onderhandelingsfase tussen de inschrijver en de SHM. De onderhandelingen gaan onder meer over de timing, de stappen die nodig zijn om een financiering te verkrijgen en de uitvoering. Ze resulteren in een overeenkomst over het uitvoeringsdossier.

  3.2. De opdracht wordt nationaal en Europees bekendgemaakt.

  3.3. De verzoekende partij neemt deel met een project voor de bouw van 21 huurwoningen in Merksem, Bredabaan-Begonialei 771-779.

  3.4. Het project van de verzoekende partij wordt op 20 april 2020 geselecteerd. Zij wordt uitgenodigd om uiterlijk op 26 augustus 2021 een offerte in te dienen in het kader van fase 2.

  3.5. Er ontstaat tussen de verzoekende partij en de VMSW een discussie omtrent de aanduiding van een landmeter-expert die de door de verzoekende partij bijgebrachte bouwgrond dient te schatten.

  3.6. Op 16 november 2021 beslist de VMSW...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT