Décision judiciaire de Raad van State, 13 janvier 2022

Date de Résolution13 janvier 2022
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

ARREST

nr. 252.622 van 13 januari 2022 in de zaak A. 234.501/IX-9936

In zake: Bruno CARDOEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Frederik Van Vreckem kantoor houdend te 1500 Halle Minderbroedersstraat 3-5 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Emmanuel Jacubowitz kantoor houdend te 1160 Brussel Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Stijn DE BOCK woonplaats kiezend bij de Algemene Centrale der Openbare Diensten gevestigd te 1000 Brussel Fontainasplein 9-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 7 september 2021, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 9 juli 2021 om in de procedure tot bevordering tot eerste assistent bij de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid de rangschikking te volgen die is voorgesteld door de

  IX-9936-1/10

  bevorderingscommissie en waarbij Bruno Cardoen als tweede kandidaat is gerangschikt, na eerste kandidaat Stijn De Bock. II. Verloop van de rechtspleging

 2. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 4 oktober 2021 heeft Stijn De Bock gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 november 2021.

  Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Frederik Van Vreckem, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Daisy Daniels, die loco advocaat Emmanuel Jacubowitz verschijnt voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Melissa Celis heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  IX-9936-2/10

  3.1. Verzoeker is als statutair benoemd ambtenaar werkzaam bij de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. 3.2. Met een nota van 8 februari 2021 wordt verzoeker door de directie Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in kennis gesteld van de vacantverklaring van “[e]en zeker aantal bevorderingsbetrekkingen door verhoging in graad”, waaronder een betrekking van “eerste assistent(e) bij de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (in de Nederlandse taalrol)”.

  3.3. Verzoeker, alsook verzoeker tot tussenkomst stellen zich kandidaat voor die laatstgenoemde betrekking.

  3.4. Na “de evaluatie van de geschiktheden van de kandidaten”, formuleert de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT