Décision judiciaire de Raad van State, 31 décembre 2021

Date de Résolution31 décembre 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 252.567 van 29 december 2021 in de zaak A. 235.240/VII-41.264

In zake: 1. Eva FROONINCKX 2. Toon PENEN 3. de VZW GREENPEACE BELGIUM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Audrey Baeyens en Carole Billiet kantoor houdend te 1050 Brussel Flageyplein 18, 5e verd. bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VZW GRONDBANK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bernard Deltour kantoor houdend te 1030 Brussel August Reyerslaan 80 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

 1. de NV STADSBADER 2. de NV CIT BLATON 3. de NV ARTES ROEGIERS 4. de NV ARTES DEPRET 5. de BV MOBILIS samen vormend een tijdelijke maatschap bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Marco Schoups, Kris Lemmens en Kristof Hectors kantoor houdend te 2000 Antwerpen De Burburestraat 6-8, bus 5 bij wie woonplaats wordt gekozen 6. de NV VAN PUBLIEK RECHT BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM), handelend onder de naam LANTIS

  bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bouckaert, Bastiaan Schelstraete en Maarten Christiaens kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25

  VII-41.264-1/58

  bij wie woonplaats wordt gekozen 7. het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Johan Verbist, Britt Weyts en Joyce Van Caeyzeele kantoor houdend te 2000 Antwerpen Amerikalei 187/302 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Filip Dewallens, Christophe Lemmens en Thierry Vansweevelt kantoor houdend te 3000 Leuven Mechelsestraat 107-109

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 2. De vordering, ingesteld op 17 december 2021, strekt tot de

  schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

  “-De conformverklaring met nr. 2015-16-210737 van 3 december 2021 van de

  actualisatie van het Technisch Verslag infrastructuurwerken Linkeroever dd.

  19/12/2019, met als referentie OWL1-SBSRTS-RAP-0001 (eerste bestreden

  beslissing);

  - De conformverklaring met nr. 2046-19-305809 van 3 december 2021 van de

  actualisatie van het Technisch Verslag Scheldetunnel en aansluiting Linkeroever

  dd. 21/11/2020, met als referentie OWVA-SBS-BAM-RAP-0027 (tweede

  bestreden beslissing);

  - De grondverzettoelating met nr. 5046-19-305809.04 van 22 november 2021 in

  het dossier Scheldetunnel voor afvoer van uitgegraven bodem buiten werf (derde

  bestreden beslissing)

  - Alle navolgende beslissingen die gebaseerd zijn op voormelde documenten,

  zoals, maar niet uitsluitend, de grondverzettoelatingen van onbekende datum

  gebaseerd op de actualisatie van het Technisch Verslag infrastructuurwerken

  Linkeroever, nieuwe grondverzettoelatingen gebaseerd op de actualisatie van het

  Technisch Verslag Scheldetunnel en aansluiting Linkeroever,

  bodembeheerrapporten...(overige bestreden beslissingen)”.

  II. Verloop van de rechtspleging

  VII-41.264-2/58

  2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 23 december 2021 hebben

  de nv Stadsbader, de nv Cit Blaton, de nv Artes Roegiers, de nv Artes Depret en de

  bv Mobilis gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  Met een verzoekschrift van 23 december 2021 heeft de nv van

  publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), handelend onder

  de naam Lantis, gevraagd om in het administratief kort geding te mogen

  tussenkomen.

  Met een verzoekschrift van 27 december 2021 heeft het Vlaamse

  Gewest gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft

  plaatsgevonden op 28 december 2021, om 10 uur.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Audrey Baeyens, die verschijnt voor de verzoekende

  partijen, advocaat Bernard Deltour, die verschijnt voor de verwerende partij,

  advocaten Kris Lemmens en Pauline Van Bogaert, die verschijnen voor de eerste

  tot en met de vijfde tussenkomende partij, advocaten Jan Bouckaert en Bastiaan

  Schelstraete, die verschijnen voor de zesde tussenkomende partij en advocaten

  Johan Verbist en Joyce van Caeyzeele, die verschijnen voor de zevende

  tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit

  arrest eensluidend advies gegeven.

  VII-41.264-3/58

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der

  talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  Realisatie van verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio

  3. Bij decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van

  de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen

  Mobiel (BAM) wordt de Vlaamse regering gemachtigd om BAM onder de door dit

  decreet bepaalde voorwaarden op te richten.

  BAM heeft luidens artikel 4, eerste lid van dit decreet als

  opdracht de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van

  verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio met het oog op het bevorderen van de

  mobiliteit. Met dit doel sluiten de Vlaamse regering en BAM overeenkomsten af,

  luidens artikel 3, § 1, 1° van de door de Vlaamse regering goedgekeurde statuten

  van BAM.

  In dat kader realiseert BAM onder meer het

  “Oosterweelproject”, id est de sluiting van de Antwerpse ring middels een derde

  Scheldekruising, en de infrastructuurwerken op Linkeroever.

  Verzet van verontreinigde grond

  4. Uit de dadingsovereenkomst van 7 februari 2018 tussen BAM en

  3M blijkt dat voormelde infrastructuurwerken voor grote hoeveelheden

  grondverzet zorgen in een zone die verontreinigd werd met PFAS door de

  nabijgelegen industriële activiteit van 3M. Tijdens onderzoeken tussen 2016 en

  2018 ter voorbereiding van de infrastructuurwerken op Linkeroever werden

  PFC-concentraties (in het bijzonder PFOS en PFOA) in de te verzetten grond, slib

  VII-41.264-4/58

  en grondwater vastgesteld. PFC-concentraties werden daar ook gedetecteerd in het

  waterbodemonderzoek van de waterlopen (slib) en het rapport

  grondwateronderzoek in functie van de voorgenomen bemalingen.

 3. Naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de

  aanwezigheid van PFAS in grondwater, bodem en waterbodem ter hoogte van

  risicolocaties in Vlaanderen, schrijft de OVAM in haar rapport 26 juni 2018 onder

  meer dat:

  – de groep poly- en geperfluoreerde alkyl verbindingen (PFAS) een grote groep

  van meer dan 6000 individuele stoffen omvat. De bekendste PFAS zijn PFOS

  (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur). Beide stoffen vallen

  onder de groep van de geperfluoreerde alkylzuren (perfluoralkylzuren; PFAA’s)

  die onderverdeeld worden in de verschillende alkylzuren, zoals bijvoorbeeld

  sulfonzuren (waar PFOS onder valt) en carbonzuren (waar PFOA onder valt),

  – in het verleden er twee processen zijn gebruikt voor de productie van PFAS:

  elektrochemische fluorering (ECF) en telomerisatie (TM); dat de PFAS productie

  door het elektrochemische fluoreringsproces op de 3M locatie in Zwijndrecht werd

  toegepast die sinds 2001 vanwege zorgen rondom de milieu-effecten sterk werd

  verminderd en de telomerisatie de voornaamste manier van PFAS-productie werd

  waarbij geen PFOS of precursors van PFOS worden gevormd,

  – in het Antwerpse havengebied het gebied rondom de productielocatie van 3M

  verontreinigd is: er “worden tot op heden verhoogde concentraties PFOS

  aangetroffen in vogels en zoogdieren in het natuurgebied Blokkersdijk (Lopez

  Antia et al., 2017; Groffen et al., 2017; D’Hollander, 2014). De omvang van het in

  Vlaanderen beïnvloede gebied is niet vastgesteld”,

  – PFAS wijdverspreid aanwezig zijn in het milieu door hun hoge oplosbaarheid,

  lage/matige sorptie aan bodem en sediment en resistentie tegen biologische en

  chemische afbraak, PFSA’s en PFCA’s (inclusief PFOS en PFOA) biologisch niet

  afbreekbaar en veelal eindproducten van de biologische omzetting van precursors

  en derhalve zogenaamde dead-end daughter products, ofwel de eindproducten van

  natuurlijke afbraak zijn,

  VII-41.264-5/58

  – hoewel de fysisch-chemische eigenschappen van PFOS en PFOA uitgebreid zijn

  onderzocht in vergelijking met andere PFAS, de beschikbare data nog steeds

  relatief schaars zijn en het gedrag ook nog steeds niet volledig begrepen is,

  – PFAS vanaf lozing/vrijkomen zich door hun persistente eigenschappen ver

  kunnen verspreiden in het milieu door (i) uitloging van grond naar grondwater, en

  vervolgens verspreiding via grondwater, (ii) verspreiding via de lucht (en depositie

  in bodem of oppervlaktewater), (iii) verspreiding door (verontreinigd) slib,

  grondverzet of baggeren, (iv) afbraak van precursors naar PFAA’s in het milieu,

  – op basis van toxiciteitsonderzoeken een toelaatbare dagelijkse inname (TDI)

  wordt afgeleid voor PFOS en PFOA en de laatste jaren een neerwaartse trend

  zichtbaar is in de TD’s.

  Het rapport besluit onder meer dat het toetsingskader van PFAS

  nog steeds in evolutie is en dat algemeen in functie van de tijd strengere

  toetsingswaarden worden vooropgesteld en bijvoorbeeld wordt verwacht dat op

  termijn de TDI voor PFOS zal dalen.

 4. BAM stelt dat (FAQ, www.oosterweelverbinding.be):

  – 650 stalen werden onderzocht op de aanwezigheid van PFOS en dat de

  concentraties sterk variëren “met enkele uitschieters tot 1.100 microgram/kg droge

  stof (ds) in en nabij de Palingbeek ten noorden van de E34”: 8,2% van de

  onderzochte stalen gaf een vastgestelde concentratie aan PFOS hoger dan

  70 microgram/kg ds, 35,7% een concentratie tussen 8 en 70 microgram/kg ds, 56%

  een concentratie onder 8 microgram/kg ds,

  – 980.000 kubieke meter PFOS-houdende grond is teruggevonden op Linkeroever

  waarvan 570.000m³ verontreinigd met een waarde tussen 8 en 70 microgram/kg ds,

  400.000m³ met een waarde hoger dan 70 microgram/kg ds.

  VII-41.264-6/58

  Vergunningen

  – Infrastructuurwerken Linkeroever

 5. Voor de infrastructuurwerken Linkeroever verleende de

  gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan BAM een voorwaardelijke

  stedenbouwkundige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT