Décision judiciaire de Raad van State, 23 décembre 2021

Date de Résolution23 décembre 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 252.535 van 23 december 2021 in de zaak A. 232.028/VII-40.936

In zake : de NV AGRISTO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Flamey kantoor houdend te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 16 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Bouckaert kantoor houdende te 1000 Brussel Loksumstraat 25

tegen :

 1. Lucien CUVELIER 2. Noël VLIEGHE 3. John DE BEUF 4. de NV IMMOMAS 5. Guy VERSTRAETE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Isabelle Larmuseau kantoor houdend te 9000 Gent Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het cassatieberoep, ingesteld op 16 oktober 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0037 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 10 september 2020 in de zaak 1819-RvVb-0675-SA.

  VII-40.936-1/10

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 26 november 2020.

  De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft op 8 juli 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 december 2021.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Evi Mees, die loco advocaat Peter Flamey verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Isabelle Larmuseau, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: RvS-wet).

  VII-40.936-2/10

  III. Feiten

 4. Op 26 maart 2019 verleent de Vlaamse regering aan de nv Agristo (hierna: Agristo) een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor een termijn die verstrijkt op 19 december 2022 voor het plaatsen van een schouw en verandering van de opslag van een aantal gevaarlijke producten, en van de stookinstallaties met naverbrander, en de lozing van bedrijfsafvalwater.

  Met dezelfde vergunningsbeslissing wordt de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een termijn van onbepaalde duur, respectievelijk de bijstelling van de lozingsvoorwaarden met betrekking tot de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater, geweigerd.

 5. Het bestreden arrest verklaart het beroep van de vijfde verzoeker, Verstraete, onontvankelijk en dat van de vier andere verzoekende partijen ontvankelijk (hierna: Cuvelier e.a.), neemt het tweede middel met betrekking tot de overschrijding van de geluidsnormen en het vierde middel met betrekking tot de continuïteit van de illegaliteit samen, oordeelt dat deze middelen en bijgevolg het beroep van Cuvelier e.a. gegrond is, onderzoekt niet de overig aangevoerde middelen en vernietigt de bestreden vergunningsbeslissing van 26...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT