Décision judiciaire de Raad van State, 23 décembre 2021

Date de Résolution23 décembre 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 252.536 van 23 december 2021 in de zaak A. 232.186/VII-40.949

In zake : de BV SPEELSTAD bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Flamey kantoor houdend te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE LILLE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Joris Geens kantoor houdend te 2600 Antwerpen - Berchem Borsbeeksebrug 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 6 november 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0093 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 1 oktober 2020 in de zaak 1920-RvVb-0069-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 23 december 2020.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  VII-40.949-1/6

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft op 14 juli 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 december 2021.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Evy Mees, die loco advocaat Peter Flamey verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Joris Geens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: RvS-wet).

  III. Feiten

 3. Op 8 augustus 2019 neemt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lille (hierna: gemeente) akte van de melding van de bv Speelstad (hierna: Speelstad) “voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) klasse 3, zijnde kinderpretpark”.

  VII-40.949-2/6

  4. Het bestreden arrest verwerpt de twee middelen en bijgevolg het beroep van Speelstad tegen de bijzondere milieuvoorwaarden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT