Décision judiciaire de Raad van State, 23 décembre 2021

Date de Résolution23 décembre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 252.525 van 23 december 2021 in de zaak A. 229.082/X-17.575

In zake : 1. de VZW AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN woonplaats kiezend te 2900 Schoten Karel Selsstraat 37

2. Dirk BUS woonplaats kiezend te 2180 Antwerpen-Ekeren De Oude Landen 24

3. Ronny PEETERS woonplaats kiezend te 2900 Schoten Klamperdreef 7

4. André DIDDEN woonplaats kiezend te 2180 Antwerpen-Ekeren De Oude Landen 66

bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Philippe Vande Casteele kantoor houdend te 2900 Schoten Klamperdreef 7

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Veerle Tollenaere kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 10 september 2019, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2019 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’.

X-17.575-1/18

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partijen en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2021.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Dirk Bus, die verschijnt in persoon en advocaat Geert Lambrechts, die loco advocaat Philippe Vande Casteele verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Veerle Tollenaere, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: de RvS-wet).

III. Feiten

3.1. In 2009 neemt het Vlaamse Gewest het initiatief om voor het gebied Oude Landen te Ekeren een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: GRUP) op te maken. Tweede, derde en vierde verzoeker wonen in de omgeving

X-17.575-2/18

van het plangebied. De eerste verzoekende partij is een plaatselijke milieuvereniging. 3.2. Voor de opmaak van het GRUP wordt toepassing gemaakt van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 ‘betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan’.

4. Op 16 december 2009 keurt de dienst Milieueffectrapportage van het Vlaamse Gewest (hierna: de dienst Mer) het voor het voorontwerp van GRUP opgestelde plan-milieueffectrapport (hierna: plan-MER) goed.

5. Op 18 juni 2010 stelt de Vlaamse regering het ontwerp van GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’ voorlopig vast.

6. Over het ontwerp van GRUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 augustus tot 7 oktober 2010.

7. Met een besluit van 27 mei 2011 stelt de Vlaamse regering het GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’ definitief vast (hierna: het GRUP van 2011).

8. Op 18 maart 2016 beslist de Vlaamse regering voor het GRUP van 2011 toepassing te maken van het decreet van 25 april 2014 ‘houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan’ (hierna: het hersteldecreet). Daartoe wordt de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER in openbaar onderzoek gebracht.

9. Van 1 april tot 4 mei 2016 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij het goedgekeurde plan-MER ter beschikking wordt gesteld van het publiek.

X-17.575-3/18

10. Op 14 juli 2016 beslist de dienst Mer over de aanpassing van de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER en stelt hij richtlijnen op voor het aanvullen van het plan-MER dat op 16 december 2009 werd goedgekeurd.

In de richtlijnen van 14 juli 2016 stelt de dienst Mer onder meer dat hij op de hoogte moet gebracht worden van de resultaten van bepaalde evaluaties en afwegingen met betrekking tot het alternatievenonderzoek.

11. Nadat de dienst Mer op 16 juli 2018 een nota betreffende een afweging van redelijke alternatieven heeft ontvangen, stelt deze dienst op 18 juli 2018 aanvullende richtlijnen op.

12. Op 17 december 2018 keurt de dienst Mer het gewijzigde plan-MER goed.

13. Van 18 februari tot 21 april 2019 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het gewijzigde plan-MER, de goedkeuringsbeslissing van de dienst Mer en de beslissing van de Vlaamse regering dat het gewijzigde plan-MER geen aanleiding geeft tot een wijziging van het GRUP.

14. Met een besluit van 17 mei 2019 stemt de Vlaamse regering principieel in met de definitieve vaststelling van het GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’ en gelast zij de voor ruimtelijke ordening bevoegde minister het advies in te winnen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

15. Op 20 juni 2019 brengt de afdeling Wetgeving van de Raad van State advies nr. 66.250/1 uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’.

16. Op 28 juni 2019 neemt de Vlaamse regering het bestreden besluit.

X-17.575-4/18

Het bestreden besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2019.

IV. Onderzoek van de middelen

  1. Het in het verzoekschrift aangevoerde middel

Uiteenzetting van het middel

17.1. In het verzoekschrift wordt het enige middel genomen uit “onwettige en tegenstrijdige motieven en machtsoverschrijding, evenals schending van de artikelen 7bis, 10, 11, 23, 33, 160 en 190 van de Grondwet, de artikelen 8, 9 en 10 van het [hersteldecreet], het recht op doeltreffende inspraak in de besluitvorming inzake milieuaangelegenheden, het Verdrag van Aarhus ‘betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden’, inzonderheid de artikelen 3, 6, 7 en 9, de richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ‘betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’, de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 ‘betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s’, het gezag van gewijsde van het arrest nr. 119/2015 Grondwettelijk Hof, de beginselen van zorgvuldigheid, voorzorg, onpartijdigheid, redelijke termijn en redelijkheid, de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’ en de artikelen 3 en 84 van de [RvS-wet]”.

17.2. In een eerste middelonderdeel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT