Décision judiciaire de Raad van State, 17 décembre 2021

Date de Résolution17 décembre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Ook een verwerpingsarrest heeft gezag van gewijsde tussen de partijen. Dit gezag van gewijsde strekt zich uit tot de onverbrekelijk met het dictum verbonden motieven en de daarin gedane vaststellingen. Zo verbiedt het gezag van gewijsde te dezen dat de verwerende partij de verzoekende partij \u0055 in strijd met de verwerpingsgrond\u0055 tegenwerpt dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT