Décision judiciaire de Raad van State, 16 décembre 2021

Date de Résolution16 décembre 2021
JuridictionSchadevergoeding tot herstel
Nature Arrest

In het licht van het gegeven dat de milieuvergunningsaanvraag die aan de basis ligt van de door de RvS vernietigde vergunning een regulariserend karakter heeft, kan de koppeling tussen de aangevoerde geurhinder (die als sterk negatief effect wordt beschouwd) en de vernietigde vergunning niet worden ontkend. Het feit dat de verwerende partij zich beroept op de bestaande en onvergunde toestand om het causaal verband tussen de hinder en de vraag om schadevergoeding te ontkrachten, wordt door de verzoekers terecht bekritiseerd.

Aangezien uit de vermeldingen in het project-MER niet kan worden afgeleid dat er sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen die gelden voor dit gebied, tonen de verzoekende partijen niet aan dat er sprake is van een bestaande geluidsoverlast. Zij maken niet aannemelijk dat de geluidsstudie waarnaar zij verwijzen in hun laatste memorie betrekking heeft op hun percelen.

Gelet op het feit dat de vernietigde vergunning werd verleend op 25 juli 2016 en werd vernietigd bij arrest van 24 mei 2018, heeft zij 668 dagen bestaan en hebben de verzoekende partijen gedurende deze periode de hinder ondergaan. Voor de vaststaande geurhinder, verbonden aan de exploitatie van de inrichting die met de vernietigde vergunning gepaard ging en die permanent van aard moet worden geacht, kan aldus ex aequo et bono een schadevergoeding tot herstel worden toegekend, begroot op tien euro per dag. Dit komt neer op een bedrag van 6.680 euro per verzoeker.

Aangezien de schade zich niet onmiddellijk, maar uitgestrekt in de tijd heeft gerealiseerd, moeten de gerechtelijke interesten worden toegekend vanaf een gemiddelde datum. De periode tussen de vergunningverlening (25...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT