Décision judiciaire de Raad van State, 16 décembre 2021

Date de Résolution16 décembre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Het gegeven dat de verzoekende partij bij de gebruiksovereenkomst met betrekking tot kadastraal perceel 46R een addendum heeft ondertekend waarin zij zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met het project is niet van aard om haar een wettig belang bij het beroep te ontzeggen. De vraag of deze verzoekende partij bepaalde contractuele verbintenissen niet zou zijn nagekomen, betreft een geschil dat behoort tot de rechtsmacht van de rechtbanken van de rechterlijke orde.Een nietigverklaring van de bestreden beslissing op grond van het derde middel zou ertoe leiden dat de betrokken windturbines niet kunnen worden geëxploiteerd. Dit is het voordeel dat de verzoekende partijen met het ingestelde annulatieberoep wensen te bekomen. Hiermee geven zij blijk van een afdoende belang bij het middel. De opmerking van de verwerende partij als zou het erkennen van het belang van de verzoekende partijen bij het derde middel ertoe leiden dat "eender welke verzoekende partij" "elke wettigheidskritiek" zou kunnen aanvoeren tegen de bestreden beslissing, doet geen afbreuk aan de dwingende voorschriften van het watertoetsbesluit.Art. 8, § 1, eerste lid, DIWB bepaalt dat de overheid die moet beslissen over een vergunning als vermeld in art. 8, § 5, DIWB, er zorg voor draagt, door het weigeren van de vergunning dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT