Décision judiciaire de Raad van State, 9 décembre 2021

Date de Résolution 9 décembre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 252.365 van 9 december 2021 in de zaak A. 229.619/VII-40.753

In zake: CSC C&A BELGIE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Victor Vandebeek kantoor houdend te 1050 Brussel F.D. Rooseveltlaan 89, bus 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ivan-Serge Brouhns kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 185 bij wie woonplaats wordt gekozen en tevens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2000 Antwerpen Bouwmeestersstraat 11

------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 18 november 2019, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 september 2019 met betrekking tot het beroep tegen de beslissing van Leefmilieu Brussel betreffende het bevel tot stopzetting van de activiteiten gelegen te 1030 Schaarbeek, de Genèvestraat 512 (genoemd: Site Genève), zoals dit werd meegedeeld bij e-mail en aangetekende zending, ontvangen op 16 september 2019.

  VII-40.753-1/4

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 247.526 van 11 mei 2020 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

  De verzoekende partij heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Auditeur Benny De Sutter heeft op 4 augustus 2021 een verslag opgesteld.

  Dat verslag werd aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 12 augustus 2021.

  Op 28 september 2021 heeft de hoofdgriffier, op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat, aan de verzoekende partij de mededeling ter kennis gebracht, bedoeld in artikel 14quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  De verzoekende partij heeft gevraagd om te worden gehoord.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 2 december 2021.

  Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat John Toury, die loco advocaat Victor Vandebeek verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Vladimir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT