Décision judiciaire de Raad van State, 22 octobre 2021

Date de Résolution22 octobre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 251.911 van 22 oktober 2021 in de zaak A. 224.515/XIV-37.635

In zake : Johan RENDERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Willem Van Betsbrugge en Els Vandebempt kantoor houdend te 3300 Tienen Vierde Lansierslaan 70 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de POLITIEZONE 5391

BIERBEEK-BOUTERSEM-HOLSBEEK-LUBBEEK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Gendt kantoor houdend te 3000 Leuven Koning Leopold I-straat 32 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 12 februari 2018, strekt tot de nietigverklaring van: - de beslissing van 26 oktober 2017 van de selectiecommissie – commissaris interventie, ordehandhaving en verkeer en recherche-, mobiliteitscyclus 2017-03, reeksnr. 0763, betreffende de beslissing tot ongeschiktverklaring van verzoeker voor de positie van commissaris interventie, ordehandhaving en verkeer en recherche; - de beslissing van 27 november 2017 van de selectiecommissie – commissaris interventie, ordehandhaving en verkeer en recherche-, mobiliteitscyclus 2017-03, reeksnr. 0763, betreffende de verklaring dat het bezwaarschrift van verzoeker tegen de verklaring van ongeschiktheid door dezelfde selectiecommissie als

  XIV-37.635-1/14

  ontvankelijk doch ongegrond werd vastgesteld en waarbij de beslissing van 26 oktober 2017 wordt bevestigd; - de beslissing van 6 december 2017 van de Politieraad “betreffende de niet-aanstelling van een commissaris”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Adjunct-auditeur Frederick Ongena heeft een verslag opgesteld.

  Verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 september 2021.

  Staatsraad Kaat Leus heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Charlotte Van Tigchelt, die loco advocaten Willem Van Betsbrugge en Els Vandebempt verschijnt voor verzoeker en advocaat Tom De Gendt, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Anja Somers heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XIV-37.635-2/14

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is inspecteur van politie bij de politiezone Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek. Hij beschikt over een brevet van officier van politie en heeft zich meermaals kandidaat gesteld voor het ambt van commissaris van politie.

  3.2. Een eerste keer voor de functie van “Commissaris van politie -Interventie, Ordehandhaving en Verkeer en Recherche” in het kader van de mobiliteitscyclus 2016-01 (oproep tot kandidaatstelling met reeksnummer 0759) waarbij hij in het kader van de selectieprocedure door de selectiecommissie “ongeschikt” werd bevonden. Tegen de eindbeslissing van de selectiecommissie dient verzoeker op 13 juni 2016 bij de Raad van State een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en een beroep tot nietigverklaring in, waarbij hij de Raad van State verzoekt “bij toepassing van de bestuurlijke lus aan de selectiecommissie op te leggen haar ongeldig adviesbeslissing te hervormen naar de enige geldige beslissing die ze kan nemen, nl. verzoeker als meest geschikte kandidaat te adviseren voor de Politieraad, zonder verdere commentaren. Desgevallend bij wijze van voorlopige maatregel de selectiecommissie op te leggen dit aangepaste advies over te maken aan de Politieraad op straffe van een dwangsom van 5.000 € per dag van de uitspraak van het arrest.”

  Deze zaak is bij de Raad van State gekend onder het nummer A.219.468/XIV-37.069.

  Na verwerping in die zaak van de vordering tot schorsing bij zijn arrest nr. 235.134 van 20 juni 2016, spreekt de Raad van State bij zijn arrest nr. 244.849 van 19 juni 2019 – na toepassing van artikel 21, zevende lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State –, de afstand van geding uit.

  3.3. Op 21 juni 2017 beslist de politieraad van de politiezone Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek tot het openstellen van de vacature van

  XIV-37.635-3/14

  “Commissaris van politie – Interventie, Ordehandhaving en Verkeer en Recherche” in het kader van de mobiliteitscyclus 2017-03 (oproep tot kandidaatstelling met reeksnummer 0763).

  Uitsluitend verzoeker heeft zich kandidaat gesteld.

  Op 26 oktober 2017 wordt verzoeker gehoord door de selectiecommissie. Na dit gesprek verklaart de selectiecommissie verzoeker op unanieme wijze “ongeschikt” .

  Dit is de eerste bestreden beslissing.

  3.4. Na van deze beslissing in kennis te zijn gesteld, dient verzoeker er bezwaar tegen in bij de selectiesommissie. De selectiecommissie antwoordt op dit bezwaar en beslist 27 november 2017 om de ongeschiktverklaring van verzoeker te handhaven.

  Dit is de tweede bestreden beslissing.

  3.5. Op 6 december 2017 neemt de politieraad kennis van de eerste en de tweede bestreden beslissing en stelt vervolgens vast dat er geen commissaris van politie kan worden aangesteld.

  Dit is de derde bestreden beslissing.

  3.6. Nog op 6 december...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT