Décision judiciaire de Raad van State, 26 octobre 2021

Date de Résolution26 octobre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Luidens art. 27, § 1, 1°, van het gemeentedecreet is het voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. De burgemeester was niet aanwezig tijdens de beraadslaging, maar heeft in de daaropvolgende vergadering wel de notulen van die beraadslaging mee goedgekeurd. Gelet op het gebrek aan opmerkingen, werden de notulen van de beraadslaging overeenkomstig art. 33, vierde lid, van het gemeentedecreet als goedgekeurd beschouwd. Van een bespreking van, stemming over, of het verschaffen door de burgemeester van "uitvoerbare kracht" aan de bestreden beslissing is geen sprake, zodat een schending van het toepasselijke art. 27, § 1, 1°, van het gemeentedecreet in hoofde van de burgemeester niet kan aangenomen worden.

Art. 1.3.3, § 5, VCRO en art. 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 impliceren dat een lid van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT