Décision judiciaire de Raad van State, 28 juin 2021

Date de Résolution28 juin 2021
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

Voor zover verzoeker stelt dat hij een beroep heeft moeten doen op een advocaat en driemaal loopbaanonderbreking heeft moeten nemen met het oog op de voorbereiding van zijn verdediging en het aanvechten van de hem opgelegde tuchtsanctie waardoor hij financiële schade heeft geleden die hij begroot op 40.435,02 euro, dient hoe dan ook te worden vastgesteld dat die financiële schade nu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT